VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3–455,74/461,3–465,74 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v souladu s § 20 odst. 4 a s článkem II., bod 9 přechodných ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), provedl přezkoumání, zda nadále trvají důvody omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3–455,74/461,3–465,74 MHz a omezení počtu práv k využívání uvedených rádiových kmitočtů je třeba i nadále zachovat. Na základě závěrů přezkoumání je třeba omezení počtu práv k využívání uvedených rádiových kmitočtů i nadále zachovat.

Z tohoto důvodu Úřad podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích zajistil ocenění dotčeného přídělu rádiových kmitočtů soudním znalcem. Soudní znalec stanovil znaleckým posudkem cenu kmitočtového přídělu výše uvedeného kmitočtového úseku pro službu CDMA na období sedmi let (2011–2018) na 22 874 394 Kč.

Po provedení konzultace podle § 130 zákona, která zahrne výsledky přezkumu a ocenění přídělu, hodlá Úřad držitele dosavadního přídělu v tomto kmitočtovém pásmu vyzvat k podání žádosti o udělení nového přídělu na dobu sedmi let od ukončení platnosti dosavadního přídělu, tj. do 7. 2. 2018. O žádosti Úřad rozhodne bez výběrového řízení podle § 21 zákona. Cena přídělu bude stanovena v souladu s provedeným oceněním.

Připomínky k záměru lze uplatnit v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-13 794/2012-613/IV. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top