VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 515 151, 800 522 522, 800 525 252, 800 525 525, 800 528 528,800 535 353, 800 545 454, 800 582 5

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 515 151, 800 522 522,
800 525 252, 800 525 525, 800 528 528, 800 535 353, 800 545 454, 800 582 582 a 800 588 588.

Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání čísel 800 515 151, 800 522 522, 800 525 252, 800 525 525, 800 528 528, 800 535 353, 800 545 454, 800 582 582 a 800 588 588 , která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a bodu 1 Bližší specifikace čísel zvláštní ekonomické hodnoty a postupu Českého telekomunikačního úřadu při udělování oprávnění k jejich využívání .

Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení.

O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 515 151, 800 522 522, 800 525 252, 800 525 525, 800 528 528, 800 535 353, 800 545 454, 800 582 582 a 800 588 588 rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel.

ČTÚ čj. 10 855/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top