VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 840 111 444, 840 111 555, 840 111 777, 840 111 888, 840 111 999, 840 222 111, 840 222 333, 840 222

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty

840 111 444, 840 111 555, 840 111 777, 840 111 888, 840 111 999, 840 222 111,
840 222 333, 840 222 444, 840 333 333, 840 777 777, 840 999 888, 840 999 999,
840 123 456.

Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb.

Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení.

O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání předmětných čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel.

ČTÚ čj. 87 549/2008-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

V rámci veřejné konzultace neobdržel Úřad žádné připomínky.

Top