VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s. o změnu přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM čj. 26 824/2005-613/II. vyř. (dále jen „příděl“), který se týká úseku rádiových kmitočtů
890,1 – 894,3 / 935,1 – 939,3 MHz, 912,9 – 914,9 / 957,9 – 959,9 MHz
a 1762,9 – 1780,9 / 1857,9 – 1875,9 MHz.
Společnost Vodafone Czech Republic, a.s. požaduje změnu přídělu spočívající v umožnění technologické neutrality využívání přidělených kmitočtů.

Vzhledem k tomu, že prováděcím rozhodnutím Evropské komise 2011/251/EU ze dne 18. dubna 2011, kterým se mění rozhodnutí 2009/766/ES o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství, bylo umožněno zavádění dalších technologií do pásem 900 MHz a 1 800 MHz, dříve vyhrazených specificky pro technologii GSM, a k tomu, že rozhodnutí 2011/251/EU bylo promítnuto do příslušných částí plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/04.2011-5 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz a č. PV-P/12/04.2011-4 pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz, je možno žádosti vyhovět.

V souladu s § 22a odst. 1 a § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, předkládá Úřad před vydáním rozhodnutí Předsedy Rady Úřadu o změně přídělu výše uvedený záměr k veřejné konzultaci.

Připomínky lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění.

čj. ČTÚ-134 527/2012-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top