VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikací společnosti Czech Digital Group, a.s.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel žádost společnosti Czech Digital Group, a.s. o změnu přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikací pro šíření zemského digitálního televizního vysílání (DVB-T) vydaného pod čj. 25 544/2005-613-II ve znění pozdějších rozhodnutí o změně (dále jen „příděl“). Společnost Czech Digital Group, a.s. požaduje změnu přídělu spočívající v umožnění technologické neutrality využívání přidělených kmitočtů.

Vzhledem k tomu, že v souladu s opatřením obecné povahy části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/08.2012-11 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz, čj. ČTÚ-68 903/2012-605 ze dne 29. 8. 2012 (dále jen „PVRS“), není pro pokročilejší technologie důvod k omezení zásady technologické neutrality a neutrality vůči službám elektronických komunikací pro využívání rádiových kmitočtů držiteli přídělů udělených podle odst. 4) a 5) Oddílu 3, článku 7 PVRS. Žádosti je tedy možné vyhovět. Toto rozhodnutí je podpořeno i vývojem využívání rozhlasové služby v pásmu 694 – 790 MHz oznámeném na World Radiocommunication Conference 2012 (WRC 2012) konané ve dnech 23. 1. 2012 – 17. 2. 2012.

V souladu s § 22a odst. 1 a § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších předpisů, předkládá Úřad před vydáním rozhodnutí Předsedy Rady Úřadu o změně přídělu výše uvedený záměr k veřejné konzultaci.

Připomínky lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění.

čj. ČTÚ-72 147/2013-613
odbor správy kmitočtového spektra


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vodafone Czech Republic a.s., doručeno 22. 7. 2013

Top