VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu UMTS společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel žádost společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. o změnu přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu UMTS čj. 26 855/2005-613/II. vyř. Ve znění rozhodnutí předsedy Rady Úřadu čj. 26 855/2005-613/III. vyř., který se týká úseků rádiových kmitočtů 1959,9 −; 1979,7 / 2149,9 −; 2169,7 MHz.
Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. požaduje změnu přídělu spočívající v umožnění technologické neutrality využívání přidělených kmitočtů.

Uvedený příděl rádiových kmitočtů se týká duplexního úseku kmitočtů 2149,9 −; 2169,7 / 1959,9 −; 1979,7 MHz, simplexního úseku kmitočtů 1910,1 −; 1915,1 MHz a duplexního úseku pro provoz pevných spojů bod-bod 29312,5 −; 29368,5 / 28304,5 −; 28360,5 MHz.

Prováděcí rozhodnutí Evropské komise ze dne 5. listopadu 2012 o harmonizaci kmitočtových pásem 1920 −; 1980 a 2110 −; 2170 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Unii požaduje, aby členské státy nejpozději do 30. června 2014 harmonizovaly podmínky využívání pásma 1920 −; 1980 a 2110 −; 2170 MHz a umožnily v tomto pásmu poskytování služeb elektronických komunikací při respektování technologické neutrality a neutrality z hlediska poskytovaných služeb. Tato změna bude v nejbližší době promítnuta i do příslušné části plánu využití rádiového spektra. Harmonizaci využívání pásma 1920 −; 1980 a 2110 −; 2170 MHz nebrání ani žádné další skutečnosti.
Z výše uvedených důvodů je možno žádosti pro úseky kmitočtů 2149,9 −; 2169,7 / 1959,9 −; 1979,7 MHz a 29312,5 −; 29368,5 / 28304,5 −; 28360,5 MHz vyhovět.

V souladu s § 22a odst. 1 a § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, předkládá Úřad před vydáním rozhodnutí předsedy Rady Úřadu o změně přídělu výše uvedený záměr k veřejné konzultaci.

Připomínky lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění.

čj. ČTÚ-122 622/2013-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top