VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu UMTS společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s. o změnu přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu UMTS čj. 26 857/2005-613/II. vyř. ve znění rozhodnutí předsedy Rady Úřadu čj. ČTÚ-124 038/2012-613. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. požaduje změnu přídělu spočívající v umožnění technologické neutrality využívání přidělených kmitočtů.

Uvedený příděl rádiových kmitočtů se týká duplexního úseku kmitočtů
2130,1 – 2149,9 / 1940,1 – 1959,9 MHz
a duplexního úseku pro provoz pevných spojů bod-bod
29228,5 – 29284,5 / 28220,5 – 28276,5 MHz.

Prováděcí rozhodnutí Evropské komise ze dne 5. listopadu 2012 o harmonizaci kmitočtových pásem 1920 −; 1980 a 2110 −; 2170 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Unii požaduje, aby členské státy nejpozději do 30. června 2014 harmonizovaly podmínky využívání pásma 1920 −; 1980 a 2110 −; 2170 MHz a umožnily v tomto pásmu poskytování služeb elektronických komunikací při respektování technologické neutrality a neutrality z hlediska poskytovaných služeb. Tato změna bude v nejbližší době promítnuta i do příslušné části plánu využití rádiového spektra. Harmonizaci využívání pásma 1920 −; 1980 a 2110 −; 2170 MHz nebrání ani žádné další skutečnosti.

Z výše uvedených důvodů je možno žádosti vyhovět.

V souladu s § 22a odst. 1 a § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, předkládá Úřad před vydáním rozhodnutí předsedy Rady Úřadu o změně přídělu výše uvedený záměr k veřejné konzultaci.

Připomínky lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění.

čj. ČTÚ-59 192/2014-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top