VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu UMTS společnosti O2 Czech Republic a.s.

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel žádost společnosti O2 Czech Republic a.s. o změnu přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu UMTS čj. 26854/2005-613/II. vyř. ve znění rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ čj. ČTÚ-105 135/2012-613. Společnost O2 Czech Republic a.s. požaduje změnu tohoto přídělu spočívající v umožnění technologické neutrality využívání přidělených kmitočtů.

Uvedený příděl rádiových kmitočtů se týká duplexního úseku kmitočtů 2110,3–2130,1 / 1920,3–1940,1 MHz a duplexního úseku pro provoz pevných spojů bod-bod 29396,5–29452,5 / 28388,5–28444,5 MHz.

Prováděcí rozhodnutí Evropské komise ze dne 5. listopadu 2012 o harmonizaci kmitočtových pásem 1920–1980 a 2110–2170 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Unii požaduje, aby členské státy nejpozději do 30. června 2014 harmonizovaly podmínky využívání pásma 1920–1980 a 2110–2170 MHz a umožnily v tomto pásmu poskytování služeb elektronických komunikací při respektování technologické neutrality a neutrality z hlediska poskytovaných služeb. Tento požadavek byl promítnut do příslušné části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/03.2017-1 pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz.

Z výše uvedených důvodů je možno žádosti vyhovět.

V souladu s § 22a odst. 1 a § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, předkládá ČTÚ před vydáním rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ o změně přídělu výše uvedený záměr k veřejné konzultaci.

Připomínky lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění, tedy do 13. 7. 2018.

čj. ČTÚ-31 840/2018-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Top