VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační sítě systémy P–MP společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zahajuje konzultaci před vydáním rozhodnutí podle § 22a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační sítě čj. 26831/2005-613/II. vyř. ze dne 29. července 2005, ve znění pozdějších změn (dále jen „příděl“). Uvedený příděl se týká kmitočtových úseků 24,549–24,605 GHz a 25,557–25,613 GHz, které jsou v souladu s článkem 5 odst. 3 části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/11.2012-14 pro kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz, uveřejněné v částce 21/2012 Telekomunikačního věstníku (dále jen „PVRS“) určeny pro držitele přídělu výhradně pro sítě bezdrátového přístupu FWA (Fixed Wireless Access – sítě pevného bezdrátového přístupu) s duplexním kmitočtovým dělením.

ČTÚ obdržel žádost společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, Praha 4 (dále jen „žadatel“), o změnu tohoto přídělu. Předmětem žádosti je provedení takových změn v přídělu, které by vedly k technologické neutralitě a neutralitě vůči službám tohoto přídělu. Stávající znění přídělu je omezeno v souladu s PVRS na výhradní využití sítěmi FWA, a to pevnými rádiovými spoji typu bod – více bodů (P–MP).

ČTÚ je po obdržení žádosti držitele přídělu povinen postupovat v souladu s § 22a zákona. V případě žádosti žadatele o stanovení technologické neutrality a neutrality vůči službám, bude ČTÚ tuto žádost posuzovat v souladu s § 22a odst. 3 zákona, když současně zohlední, zda jsou splněny podmínky pro aplikaci § 16b odst. 2 zákona, zejména soulad s PVRS. ČTÚ rovněž vezme v úvahu závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v úsecích 24,549–24,745 GHz a 25,557–25,753 GHz (čj. ČTÚ-67 868/2018-613/II. vyř.), které byly zveřejněny na elektronické desce ČTÚ dne 21. března 2019.

Na základě výše uvedeného ČTÚ vyzývá dotčené subjekty, aby v rámci této veřejné konzultace uplatnily nejpozději do 1 měsíce ode dne jejího uveřejnění veškeré případné připomínky, které by mohly mít vliv na posouzení žádosti o změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě prostřednictvím sítě FWA.

čj. ČTÚ-26 152/2019-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek.

Soubory ke stažení
Top