VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační sítě společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel žádost společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. o změnu přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační sítě čj. 26855/2005-613/II. vyř. ve znění pozdějších rozhodnutí (dále jen „příděl“), kterým jsou přidělena práva k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 2100 MHz v rozsahu 1959,9–1979,7 MHz / 2149,9–2169,7 MHz.

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. požaduje změnu přídělu spočívající ve změně rozsahu přidělených rádiových kmitočtů z úseku 1959,9–1979,7 MHz / 2149,9–2169,7 MHz na úsek 1960,0–1980,0 MHz / 2150,0–2170,0 MHz.

Žádost byla podána v návaznosti na přijetí prováděcího rozhodnutí Evropské komise č. (EU) 2020/667 ze dne 6. května 2020 a následné změny části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/06.2021-6 pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz ze dne 1. června 2021, což umožňuje vytvoření kmitočtových bloků o šířce 2×20 MHz.

Záměrem Úřadu je sjednocení podmínek pro všechny držitele přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 2100 MHz.

V souladu s § 22a odst. 1 a § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, předkládá Úřad před vydáním rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu o změně přídělu výše uvedený záměr k veřejné konzultaci.

Připomínky lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění.

čj. ČTÚ-30 560/2022-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

V rámci veřejné konzultace nebyly uplatněny žádné připomínky, stanoviska ani názory.

Top