VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační sítě společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s. o změnu přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační sítě čj. 26857/2005-613/II. vyř. ve znění pozdějších rozhodnutí (dále jen „příděl“), kterým jsou přidělena práva k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 2100 MHz v rozsahu 1940,1–1959,9 MHz / 2130,1–2149,9 MHz.

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. požaduje změnu přídělu spočívající ve změně rozsahu přidělených rádiových kmitočtů z úseku 1940,1–1959,9 MHz / 2130,1–2149,9 MHz na úsek 1940,0–1960,0 MHz / 2130,0–2150,0 MHz.

Žádost byla podána v návaznosti na přijetí prováděcího rozhodnutí Evropské komise č. (EU) 2020/667 ze dne 6. května 2020 a následné změny části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/06.2021-6 pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz ze dne 1. června 2021, což umožňuje vytvoření kmitočtových bloků o šířce 2×20 MHz.

Záměrem Úřadu je sjednocení podmínek pro všechny držitele přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 2100 MHz.

V souladu s § 22a odst. 1 a § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, předkládá Úřad před vydáním rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu o změně přídělu výše uvedený záměr k veřejné konzultaci.

Připomínky lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění.

čj. ČTÚ-31 586/2022-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

V rámci veřejné konzultace nebyly uplatněny žádné připomínky, stanoviska ani názory.

Top