VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel žádost společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. o změnu přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM čj. 51 420/2009-613 (dále jen „příděl“), který se týká úseku rádiových kmitočtů 886,9 – 888,1 / 931,9 – 933,1 MHz.
Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. požaduje změnu přídělu spočívající v umožnění technologické neutrality využívání přidělených kmitočtů.

Vzhledem k tomu, že prováděcím rozhodnutím Evropské komise 2011/251/EU ze dne 18. dubna 2011, kterým se mění rozhodnutí 2009/766/ES o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství, bylo umožněno zavádění dalších technologií do pásem 900 MHz a 1 800 MHz, dříve vyhrazených specificky pro technologii GSM, a k tomu, že rozhodnutí 2011/251/EU bylo promítnuto do příslušné části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/04.2011-5 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz, je možno žádosti vyhovět.

V souladu s § 22a odst. 1 a § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, předkládá Úřad před vydáním rozhodnutí Předsedy Rady Úřadu o změně přídělu výše uvedený záměr k veřejné konzultaci.

Připomínky lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění.

čj. ČTÚ-58 727/2012-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top