VÝZVA k uplatnění připomínek k závěrům přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v úsecích 455,74-457,38 a 465,74-467,38 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) je na základě § 20 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), povinen sledovat a v přiměřených intervalech nebo na základě důvodného požadavku dotčené osoby přezkoumávat, zda důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů stále trvají.

V souladu s § 20 odst. 5 zákona předkládá Úřad Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v úsecích 455,74–457,38 a 465,74–467,38 MHz, k veřejné diskuzi s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona.

Podle § 20 odst. 5 zákona je Úřad oprávněn po konzultaci s dotčenými subjekty omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů zrušit.

O dalším postupu, týkajícím se práv k využívání rádiových kmitočtů v úsecích 455,74–457,38 a 465,74–467,38 MHz, rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 28 570/2007-613
odbor správy kmitočtového spektra


Vypořádání připomínek zaslaných ve smyslu Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě zde.

Sdělení o výsledku konzultace o závěrech přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v úsecích 455,74–457,38 a 465,74–467,38 MHz zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

T-Mobile Czech Republic a.s.  doručeno 20.07.2007

Top