vz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 52 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2006 – Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2005 – 2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly
Důvodem pro změnu opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2005 – 2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly opatření je nahradit nepřesný překlad názvu trhu č. 12. Navrhovaný název trhu vychází ze skutečnosti, že do trhu č. 12 se zahrnují pouze ty širokopásmové přístupy, které jsou realizovány prostřednictvím datového toku nebo způsobem, který je ekvivalentní datovému toku.
V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy lze uplatnit do 14 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Úřad lhůtu k uplatnění připomínek přiměřeně zkrátil v souladu s § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích, a to z důvodu nebezpečí z prodlení při zpracování analýz trhů.

ČTÚ čj. 18 661/2006-609
odbor analýz trhů

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2006-21 zde .


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Ministerstvo informatiky ČR  doručeno  7.4.2006

T-Mobile Czech Republic, a.s. doručeno 6.4.2006

CACC  doručeno 10.4.2006

Top