VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3400–3800 MHz společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s. o změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné sítě elektronických komunikací čj. ČTÚ-1/2017-613/XLIV.vyř., ve znění pozdějších rozhodnutí, a přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací čj. ČTÚ-38 426/2020-613/LII.vyř., ve znění pozdějších rozhodnutí. (dále jen „příděly“).

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. požaduje změnu přídělů spočívající ve vzájemné výměně rozsahů přidělených rádiových kmitočtů v obou přídělech z důvodu možnosti využívání uceleného úseku rádiových kmitočtů o velikosti 80 MHz. Žadatel je povinen od okamžiku převodu přídělu rádiových kmitočtů čj. ČTÚ-1/2017-613/XLIV.vyř. ze společnosti PODA a.s., tj. od 18. 1. 2023, využívat kmitočty v plném rozsahu. Požadavek na účelné využívání kmitočtů však nemůže být v dostatečné míře splněn, pokud příděly netvoří souvislý kmitočtový blok.

V souladu s § 22a odst. 1 a § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, předkládá Úřad před vydáním rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu o změně přídělu výše uvedený záměr k veřejné konzultaci.

Připomínky lze uplatnit nejpozději do 30 dní ode dne uveřejnění, tj. do 11. 3. 2023.

čj. ČTÚ-3 757/2023-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top