INFORMACE o vydání rozhodnutí o změně přídělů rádiových kmitočtů

Český telekomunikační úřad v souladu s § 23a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), informuje o vydání rozhodnutí o změně přídělů rádiových kmitočtů čj. ČTÚ-77 777/2013-613/XXXIX. vyř., čj. ČTÚ-52 417/2015-613/III. vyř., čj. ČTÚ-1/2016-613/XXVI. vyř., čj. ČTÚ-1/2017-613/XLV. vyř., čj. ČTÚ-38 426/2020-613/L.vyř. a čj. ČTÚ-51 246/2021-613/II. vyř., vše ve znění pozdějších rozhodnutí,  jejichž držitelem je společnost O2 Czech Republic a.s. Uvedené rozhodnutí bylo vydáno z moci úřední podle článku II bodu 12 (přechodná ustanovení) zákona č. 374/2021 Sb., po veřejné konzultaci dle § 130 zákona.

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. 1. 2023.

čj. ČTÚ-48 421/2022-613/II. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top