INFORMACE o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů

Český telekomunikační úřad v souladu s § 23a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), informuje o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikací vydaného dne 24. listopadu 2017 pod čj. ČTÚ-1/2017-613/XLIV. vyř., ve znění pozdějších rozhodnutí, jehož držitelem je společnost PODA a.s. Uvedené rozhodnutí bylo vydáno z moci úřední podle článku II bodu 12 (přechodná ustanovení) zákona č. 374/2021 Sb., po veřejné konzultaci dle § 130 zákona.

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. 1. 2023.

čj. ČTÚ-48 422/2022-613/II. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top