INFORMACE o vydání rozhodnutí o změně přídělů rádiových kmitočtů

Český telekomunikační úřad v souladu s § 23a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), informuje o vydání rozhodnutí o změně přídělů rádiových kmitočtů čj. 26857/2005-613/II.vyř., čj. ČTÚ-77 777/2013-613/XLI. vyř., čj. ČTÚ 1/2016-613/XXVIII. vyř., čj. ČTÚ-1/2017-613/XLIII. vyř., čj. ČTÚ-16 648/2018-613/II. vyř. a čj. ČTÚ-38 426/2020-613/LII.vyř., vše ve znění pozdějších rozhodnutí, jejichž držitelem je společnost Vodafone Czech Republic a.s. Uvedené rozhodnutí bylo vydáno z moci úřední podle článku II bodu 12 (přechodná ustanovení) zákona č. 374/2021 Sb., po veřejné konzultaci dle § 130 zákona.

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 4. 1. 2023.

čj. ČTÚ-48 424/2022-613/II. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top