ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 31. 10. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatelka se domáhala poskytnutí informací vztahujících se k podání vyřizovanému pod sp. zn. ČTÚ-28 679/2022-637, konkrétně položila tyto otázky: „Bylo v této věci vydáno rozhodnutí 1. stupně? Pokud ano, žádám o poskytnutí tohoto rozhodnutí. Byl v této věci podán ze strany České pošty rozklad? Pokud ano, žádám o poskytnutí podaného rozkladu. Pokud ano, žádám o poskytnutí rozhodnutí o rozkladu.“

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadatelce poskytnuta anonymizovaná kopie vydaného prvostupňového rozhodnutí.

K dalším otázkám a požadavkům žadatelky jsme sdělili, že proti vydanému rozhodnutí nebyl podán rozklad, a tedy ani vydáno rozhodnutí o rozkladu.

Dne 15. 11. 2022 žadatelka podala proti postupu při vyřizování žádosti o informaci stížnost, kterou napadla rozsah anonymizace u poskytnutého rozhodnutí.

Rozhodnutím předsedkyně Rady Českého telekomunikačního ze dne 30. 11. 2022, č.j. ČTÚ-52 270/2022-603, došlo k vydání informačního příkazu poskytnout žadatelce kopii rozhodnutí s uvedením údajů vztahujících se k osobě obviněného.

Vázáni informačním příkazem předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu jsme žadatelce poskytli anonymizovanou kopii rozhodnutí čj. ČTÚ-49 916/2022-637 vyř. – OnT s uvedením údajů vyjmenovaných v rozhodnutí.

Žádost byla vyřízena datovou zprávou ze dne 7. 12. 2022.

 

č.j. ČTÚ-49 117/2022-637
Český telekomunikační úřad
odbor pro jihomoravskou oblast

Soubory ke stažení
Top