Evidence stanic podle VO-R

Webový portál k evidenci stanic v pásmech 5,2 GHz, 5,8 GHz a 60 GHz

Pomocí webového portálu k evidenci stanic (https://rlan.ctu.cz) se provádí oznamování využívání rádiových kmitočtů pevnými venkovními instalacemi v pásmech 5,2 GHz, 5,8 GHz a 60 GHz, předepsané všeobecným oprávněním č. VO-R/12/03.2021-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz.

V pásmu 5,2 GHz je evidence stanic zavedena z důvodu ochrany před rušením ostatních radiokomunikačních stanic. Ochrana spočívá zejména v evidenci celkového počtu stanic provozovaných na území České republiky ve venkovním prostředí, a to z důvodu zajištění, aby nebyl překročen souhrnný účinek vyzařování stanic. Podmínky ochrany jsou souhrnně upraveny ITU Rezolucí 229.

Pásmo 5,8 GHz či některé jeho úseky jsou, nebo mohou být využívány vojenskými radary a doplňkovými rádiovými systémy výběru elektronického mýta na pozemních komunikacích. Z tohoto důvodu Český telekomunikační úřad přistoupil k vymezení statických geografických kruhových oblastí se zákazem provozu stanic (tzv. ochranné zóny) z umožnění vzájemné koexistence jednotlivých aplikací využívajících shodné nebo blízké kmitočty. Z tohoto důvodu se na venkovní stanice vztahuje podmínka oznámení. Oznámení nepodléhají stanice s integrovanou anténou, u nichž je výrobcem uvedený maximální výkon e.i.r.p. do 200 mW. Současně může Úřad přistoupit i ke stanovení dočasných ochranných zón v závislosti na využití primárních radiokomunikačních služeb (zejména radiolokace).

V pásmu 60 GHz je pro podporu snížení pravděpodobnosti vzájemného rušení tento webový portál vybaven některými funkcionalitami, které umožňují provozovatelům stanic pro širokopásmový přenos dat optimalizovat vzájemné sdílení. Jednou z těchto funkcionalit je i tzv. „koordinační kalkulačka“, která má pro provozovatele roli indikativního nástroje při hledání vhodných podmínek vzájemné kompatibility a sdílení.

Aby bylo možné realizovat výpočet a indikaci případného vzájemného rušení (optimalizovat vzájemné sdílení), je nezbytné při ohlášení stanice ohlásit i její technické údaje. Rozsah požadovaných údajů stanovuje příslušná část všeobecného oprávnění VO-R/12.

Úřad rovněž stanoveným rozsahem evidovaných (oznamovaných) údajů, zde konkrétně tzv. MAC Wireless adresou stanice, cílí na potřebu zajištění snadnější identifikace stanic složkami kontroly Úřadu v případech, kdy probíhá místní šetření například v souvislosti s výskytem škodlivého rušení. V takových případech dálková identifikace řádně oznámených stanic snižuje potřebu administrativní zátěže subjektů provozujících stanice v dané lokalitě i dalších subjektů v souvislosti s žádostmi o poskytnutí údajů dalšími osobami, například majiteli nemovitostí nebo koncovými uživateli. V konečném důsledku stanovená oznamovací podmínka zvyšuje efektivitu činnosti kontroly Úřadu, aniž by přitom nepřiměřeně zatěžovala podnikatele a občany.

Oznámení využívání rádiových kmitočtů je nutno provést před zahájením jejich využívání, ne však dříve než pět pracovních dní před zahájením tohoto využívání. Pro provedení oznámení je nutné se na webovém portálu registrovat.

Webový portál k evidenci P–P spojů v pásmech 71−76 GHz a 81−86 GHz

Účelem webového portálu ESD II (https://vor-kmitocty.ctu.cz) je naplnění ohlašovací povinnosti stanovené ve všeobecném oprávnění č. VO-R/23/08.2017-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71−76 GHz a 81−86 GHz.

Způsob ohlášení spočívá ve vyplnění předepsaného elektronického formuláře (ZFO), jeho odeslání a následném odevzdání pomocí webového portálu ESD II. Odeslaný formulář lze opakovaně stáhnout z webového portálu ESD II a provést požadované změny (např. dokončení vyplňování formuláře). Odevzdáním řádně vyplněného formuláře je pak naplněna ohlašovací povinnost stanovená ve všeobecném oprávnění.

Uživatel rovněž disponuje možností provést změny i v již odevzdaném formuláři, tj. po naplnění ohlašovací povinnosti stanovené ve všeobecném oprávnění. V takovém případě je nutné vzít na vědomí možný dopad takové změny, neboť některé změny ohlášených technických údajů, jako je např. změna vysílacího rádiového kmitočtu, mají za následek aktualizaci data zahájení využívání rádiových kmitočtů v dané lokalitě. Po změně odevzdaného formuláře je nutné provést jeho opětovné odevzdání rovněž prostřednictvím webového portálu ESD II.

Předepsaný formulář je uživateli k dispozici až po jeho přihlášení do webového portálu ESD II. Aby bylo možné provést přihlášení uživatele, je nutné být registrován, tj. disponovat přihlašovacími údaji – přihlašovacím jménem a heslem (uživatelský účet). Tyto údaje uživatel získá až po jeho registraci do webového portálu ESD II.

Top