Obsah a forma žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů lze podat:

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (včetně individuálního oprávnění pro experimentální účely) musí obsahovat:

 

 

poznámka

1.

obchodní firmu nebo název, popřípadě název a sídlo organizační složky na území České republiky

pouze u podnikajících právnických osob

2.

jméno a příjmení,

pouze u podnikajících a nepodnikajících fyzických osob

3.

identifikační číslo

bylo-li přiděleno

4.

jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby

pouze u právnických osob

5.

sídlo / bydliště (místo podnikání)

 

6.

datum narození

pouze u fyzických osob

7.

údaje o rádiových kmitočtech, které jsou požadovány, včetně jejich technických parametrů, a účel jejich využívání

rozsah údajů v žádosti je stanoven opatřením obecné povahy č. OOP/13/06.2008-6 a je uveden v interaktivních elektronických formulářích

8.

číslo jednací a datum vydání rozhodnutí o přídělu rádiových kmitočtů

v případě žádosti k využívání rádiových kmitočtů, ke kterým bylo právo k využívání přídělem uděleno

9.

návrh požadované volací značky, identifikačního čísla nebo kódu

jsou-li pro daný druh radiokomunikační služby nezbytné

10.

vymezení předpokládaného území využívání rádiových kmitočtů

je-li pro využívání kmitočtů nezbytné

11.

požadovanou dobu využívání rádiových kmitočtů

 

12.

technické údaje o anténách a zařízeních

v případě pevné služby, nejsou-li uvedeny v seznamu antén a zařízení pevné služby.

Žádost musí být doložena:

 

 

poznámka

a)

kopií potvrzení o úhradě poplatku

nemusí být ověřená

b)

licencí RRTV k provozování rozhlasového vysílání nebo smlouvou s držitelem licence

v případě využívání rádiových kmitočtů pro rozhlasové analogové vysílání (vyjma žádostí na základě přídělu rádiových kmitočtů nebo kmitočtů vyhrazených podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů

c)

souhlasem držitele přídělu

v případě využívání rádiových kmitočtů, ke kterým právo k využívání bylo uděleno přídělem rádiových kmitočtů, pokud nežádá držitel tohoto přídělu

d)

ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby

u osob dosud nezapsaných v obchodním rejstříku

e)

osvědčením o zápisu do leteckého rejstříku České republiky, nebo osvědčením o přidělení poznávací značky

u žádostí o využívání rádiových kmitočtů na palubě letadla

f)

potvrzením Ministerstva dopravy o provedení kmitočtové koordinace v rámci leteckých mezinárodních organizací

u žádostí o využívání rádiových kmitočtů letecké pohyblivé služby

g)

osvědčením o zápisu do plavebního rejstříku České republiky / námořního rejstříku České republiky

u žádostí o využívání rádiových kmitočtů na vnitrozemském plavidle / na námořním plavidle; zápis plavidla do plavebního rejstříku ČR je možno rovněž doložit lodním osvědčením

Časté dotazy k žádostem o individuální oprávnění

Top