Podání žádosti o individuální oprávnění

Obecné informace

Rádiové kmitočty lze využívat jen na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (dále jen „individuální oprávnění“), nestanoví-li zákon jinak. Udělování individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů se řídí:

 1. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v jehož § 17 až 19b jsou stanoveny zásady pro vydávání individuálního oprávnění,
 2. plánem přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), vydaným vyhláškou č. 105/2010, která byla uveřejněna ve Sbírce zákonů dne 19. dubna 2010, částka 38,
 3. plánem využití rádiového spektra, zveřejněným v částce 14/2005 Telekomunikačního věstníku (společná část) a v částkách Telekomunikačního věstníku (přílohy),
 4. nařízením vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů,
 5. závazky vyplývajícími z členství České republiky v mezinárodních organizacích (při kmitočtovém plánování jsou zohledňována rozhodnutí a doporučení CEPT/ECC, normy ETSI, doporučení ITU apod.).

V případech, kdy je nezbytné udělit individuální oprávnění, Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) rozhodne o jeho udělení kterémukoli podnikateli zajišťujícímu síť elektronických komunikací nebo poskytujícímu službu elektronických komunikací podle všeobecného oprávnění nebo podnikateli užívajícímu tyto sítě nebo služby, anebo nepodnikající osobě v souladu s podmínkami zajišťujícími účelné využívání rádiových kmitočtů, a to na základě jeho písemné žádosti podané ČTÚ.

Poplatky

 • Za vydání individuálního oprávnění, prodloužení jeho platnosti nebo provedení změny vybírá ČTÚ správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Za využívání rádiových kmitočtů na základě individuálního oprávnění vybírá ČTÚ poplatky podle § 24 zákona.

Způsob placení poplatků

Změna, prodloužení doby platnosti, převod a odnětí individuálního oprávnění

 • V případě, že dochází k jakékoliv změně technických parametrů, tj. údajů, které jsou uvedeny v opatření obecné povahy č. OOP/13/06.2008-6, je třeba podat novou žádost se všemi požadovanými údaji podle zásad. V ostatních případech (změna v názvu žadatele, prodloužení doby platnosti apod.) lze žádat formou dopisu (písemně, datovou schránkou nebo elektronicky s el. podpisem).
 • Žádost o prodloužení platnosti individuálního oprávnění musí být ČTÚ doručena nejpozději jeden měsíc přede dnem uplynutí jeho platnosti.

O prodloužení platnosti oprávnění ČTÚ může rozhodnout po úhradě příslušného správního poplatku jen v době platnosti předmětného oprávnění. Podle § 71 správního řádu je ČTÚ povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, a pokud nelze rozhodnout bezodkladně, učiní tak nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. Zahájením řízení se rozumí den doručení žádosti ČTÚ. Tato doba se prodlouží až o dalších 30 dnů v případech, kdy je zapotřebí provést další úkony ve správním řízení. Při vyřizování žádostí se však rozhoduje podle § 17 odst. 7 zákona podle pořadí došlých žádostí.

Pokud ČTÚ obdrží žádost o prodloužení platnosti těsně před ukončením jeho platnosti, může nastat situace, že nebude schopen objektivně rozhodnout o prodloužení doby platnosti oprávnění ještě v době jeho platnosti a upozorní žadatele, že bude muset požádat o vydání oprávnění nového a uhradit, resp. doplatit příslušný správní poplatek za vydání oprávnění. Než ČTÚ takové rozhodnutí udělí, žadatel, resp. držitel v té době již neplatného oprávnění nemůže předmětné rádiové kmitočty využívat. V případě využívání rádiových kmitočtů bez platného oprávnění se žadatel již dopouští podle § 118, resp. § 119 zákona přestupku, za který se uloží pokuta podle zákona.

 • V případě změny držitele oprávnění (převodu individuálního oprávnění) je třeba předložit společnou žádost dosavadního a nového držitele oprávnění. Žádost se všemi požadovanými technickými údaji se předkládá pouze v případě změny v těchto údajích.

Pozn.: V případě letadlové stanice letecké pohyblivé služby je nezbytné, aby budoucí držitel oprávnění, bude-li využívat přidělené rádiové kmitočty pro sportovní a rekreační účely, tuto skutečnost uvedl v čestném prohlášení přiloženém k žádosti. Současně je nutné přiložit k žádosti i aktuální osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku České republiky, nebo osvědčení o přidělení poznávací značky (§ 17 odst. 5 písm. d) zákona). V případě letecké stanice je nezbytné přiložit k žádosti potvrzení Ministerstva dopravy o provedení kmitočtové koordinace v rámci leteckých mezinárodních organizací (§ 17 odst. 5 písm. e) zákona).

Kontakty 

Experimentální a krátkodobé využívání rádiových kmitočtů

 • Žádost o oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely podle § 19b zákona se podává obdobně jako v případě žádosti o individuální oprávnění.

Postup při žádosti o krátkodobé využívání rádiových kmitočtů podle § 25 zákona

Časté dotazy k žádostem o individuální oprávnění

Top