Podání žádosti o krátkodobé oprávnění

Obecné informace

Podle § 25 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) lze krátkodobé oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (dále jen „krátkodobé oprávnění“) udělit:

  • na dobu nezbytně nutnou, nejvýše však na 15 dnů; dobu platnosti nelze prodloužit;
  • pro jednorázové účely, které nelze v dostatečném předstihu předvídat, zejména k zajištění rádiové komunikace ochranného doprovodu významných osob, televizních a rozhlasových přenosů z nenadálých událostí a územně omezené rádiové komunikace při pořádání sportovních a kulturně-společenských akcí;
  • jsou-li požadované kmitočty k dispozici a nedojde-li jejich využíváním ke škodlivé interferenci.

V případě, že požadované rádiové kmitočty lze využít na základě všeobecného oprávnění (zpravidla např. bezdrátové mikrofony, zařízení krátkého dosahu – SRD), ČTÚ oprávnění neuděluje. Detailnější informace k jednotlivým všeobecným oprávněním.

V případě potřeby využívat rádiové kmitočty na dobu delší než 15 dní na základě individuálního oprávnění jsou informace uvedeny zde:

Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (včetně oprávnění pro experimentální účely)

Jak podat žádost o udělení krátkodobého oprávnění

  • Žádost o krátkodobé oprávnění může být podána i elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu. S ohledem na zpravidla rychlou potřebu vyřízení žádosti je doporučeno každou žádost o udělení krátkodobého individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro účely SNG zaslat e-mailem na adresu podatelna@ctu.cz.

Upozornění: Rozhodně se nedoporučuje zasílat iniciační korespondenci žádosti o udělení krátkodobého oprávnění pouze přímo na e-mailové adresy konkrétních pracovníků ČTÚ. Taková žádost nemusí být včas zpracována (dovolená, nemoc). Postupy pro podání žádosti jsou uvedeny výše.

  • Pro žádost o krátkodobé oprávnění není obecně předepsán formulář (v některých případech jsou formuláře doporučeny – viz níže). Žádost o udělení krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů musí obsahovat:

 

 

poznámka

1.

obchodní firmu nebo název, popřípadě název a sídlo organizační složky na území České republiky

pouze u podnikajících právnických osob

2.

jméno a příjmení

pouze u podnikajících a nepodnikajících fyzických osob

3.

identifikační číslo

bylo-li přiděleno

4.

jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby

pouze u právnických osob

5.

sídlo / bydliště (místo podnikání)

 

6.

datum narození

pouze u fyzických osob

7.

údaje o rádiových kmitočtech, které jsou požadovány, včetně jejich technických parametrů, a účel jejich využívání

rozsah údajů v žádosti je stanoven opatřením obecné povahy č. OOP/13/06.2008-6 a je uveden v interaktivních elektronických formulářích pro individuální oprávnění

8.

vymezení předpokládaného území využívání rádiových kmitočtů

 

9.

požadovanou dobu využívání rádiových kmitočtů

 

10.

příp. další údaje podle konkrétních specifik pro různé druhy využití.

viz níže

  • Žádost musí být doručena ČTÚ v dostatečném předstihu, nejméně však tři pracovní dny před požadovaným termínem zahájení využívání rádiových kmitočtů. V případě pozdního podání žádosti ČTÚ nemusí stačit zpracovat požadovanou žádost. ČTÚ důrazně upozorňuje, že využívání rádiových kmitočtů bez platného oprávnění (krátkodobého či individuálního) je přestupkem a uživateli rádiových kmitočtů hrozí finanční postih.
  • Žadatel je dále povinen uhradit a při podání žádosti doložit uhrazení jednorázového poplatku za využívání rádiových kmitočtů ve výši 3000 Kč – bankovní údaje a postupy. Kopie potvrzení o úhradě poplatku (nemusí být ověřená) se přikládá k žádosti.

Poznámka: Částka 3000 Kč se týká udělení jednoho krátkodobého oprávnění bez ohledu na počet přidělených kmitočtů v tomto oprávnění. V případě, že je záměrem využívat rádiové kmitočty např. z různých lokalit (např. dva přenosové vozy SNG), jsou výsledkem správního řízení dvě krátkodobá individuální oprávnění. V případě pevných rádiových spojů typu bod–bod nebo bod – více bodů představuje poplatek ve výši 3000 Kč pouze jeden pevný rádiový spoj.

Specifické druhy krátkodobých oprávnění

Přenosy SNG

SNG (Satellite News Gathering) představuje využívání rádiových kmitočtů pro účely (celosvětového) zpravodajství o významných událostech (sport, koncerty, televizní zprávy apod.). Vysílací rádiová zařízení, která umožňují obousměrný přenos videa a audia, jsou obvykle umístěna na dodávce (přenosový vůz), a využívají antény, které jsou v převážné většině zaměřeny na geostacionární družice.

Doporučuje se použít formulář v češtině nebo angličtině. V případě nemožnosti použití formuláře, je nutné uvést všechny údaje požadované v tomto formuláři.

Pevná služba, spoje typu Bod–bod a Bod – více bodů

 Doporučuje se použít formulář 13P (bod–bod) a 13E (bod – více bodů)

Kontakty

Top