Oznamování podnikání

Upozornění

S účinností od 1. ledna 2022 vznikla všem osobám, které ČTÚ v souladu s § 13 zákona č. 127/2005 Sb. oznámily před tímto datem podnikání v elektronických komunikacích, povinnost předat ČTÚ aktualizované oznámení podnikání na elektronickém formuláři zveřejněném podle pokynů Sdružení BEREC (dále také jako „Oznámení podnikání“). Tato povinnost je stanovena v přechodném ustanovení č. 8 novely zákona č. 374/2021 Sb. a lhůta pro její splnění trvá do 1. července 2022.

Formulář je dostupný zde: Oznámení podnikání podle § 13 zákona č. 127/2005 Sb. Informace k jeho vyplňování jsou uvedeny zde.

Pro splnění povinnosti podle přechodného ustanovení č. 8 je potřeba vyplnit formulář na výše uvedeném odkazu. Podnikatel ve formuláři doplní v části Identifikační údaje nově internetovou stránku související s podnikáním v elektronických komunikacích (pokud existuje). V části týkající se vykonávané (a již nyní oznámené) komunikační činnosti uvede tyto v novém členění podle zajišťovaných veřejných komunikačních sítí a poskytovaných služeb elektronických komunikací. Bližší informace k postupu při vyplňování formuláře jsou uvedeny níže. Potřebné informace o dosud evidované činnosti (včetně čísla osvědčení a kalendářní datace) jsou k dispozici v příslušné části databáze podnikatelů v elektronických komunikacích.

Podnikatel v úvodním kroku formuláře vyznačí PŘEOZNÁMENÍ PODNIKÁNÍ a vyplní jemu již přidělené číslo osvědčení.

Podnikatel rovněž vyznačí, zda žádá o vydání osvědčení – vydání osvědčení není povinné. Vydání osvědčení nepodléhá správnímu poplatku ve výši 500 Kč v případě, že předmětem oznámení je čistě splnění povinnosti podle přechodného ustanovení.

Následně podnikatel v jednotlivých krocích zkontroluje a doplní informace požadované formulářem. Pokud se nezměnila kontaktní osoba ani osoby oprávněné jednat jménem podnikatele, není potřeba ve formuláři údaje o těchto osobách vyplňovat ani dokládat související bezúhonnost. V krocích k vyplňování informací o sítích a následně službách podnikatel vyplní rozsah jím aktuálně vykonávané činnosti v novém členění. Pro vyplnění data zahájení konkrétní činnosti převezme kalendářní data z dosud evidované činnosti (k dispozici na výše uvedeném odkazu na veřejnou databázi podnikatelů v elektronických komunikacích). Pomocná převodní tabulka, která ilustruje pravděpodobnou návaznost činností nově oznamovaných na činnosti evidované do 31. 12. 2021 je k dispozici zde. Všechny oznámené informace musí být v souladu se skutečným stavem.

Níže jsou uvedeny hlavní změny v obsahu formuláře vytvořeného podle pokynů Sdružení BEREC oproti formuláři používanému do roku 2021:

  • členění oznamovaných veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací. Pro snazší orientaci ČTÚ předkládá zde k dispozici pomocnou převodní tabulku, která ilustruje pravděpodobnou návaznost činností oznamovaných ve formuláři podle pokynů Sdružení BEREC na činnosti oznamované ČTÚ do roku 2021. ČTÚ upozorňuje, že se jedná o ilustrační podklad a že se oznamovaná činnost musí vždy zakládat na konkrétní povaze jejího výkonu a odrážet faktický stav;
  • nově se vyplňuje adresa webové stránky podnikatele spojená s poskytováním služeb elektronických komunikací či zajišťováním veřejných komunikačních sítí;
  • nově se vyplňují identifikační údaje odštěpného závodu, vykonává-li jeho prostřednictvím oznamující osoba komunikační činnost.

Oznámení podnikání

Fyzická a právnická osoba, která hodlá vykonávat komunikační činnost představující podnikání v elektronických komunikacích, s výjimkou poskytování interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech, je povinna předem tuto skutečnost ČTÚ písemně oznámit, a to doručením řádně a úplně vyplněného formuláře „Oznámení podnikání“ včetně příloh podle § 13 a splněním obecných podmínek podle § 8 zákona č. 127/2005 Sb. (dále jen „Oznámení podnikání“).

Vyplněný formulář „Oznámení podnikání“ zašle fyzická a právnická osoba elektronicky na adresu ČTÚ, případně fyzicky oblastnímu oddělení odboru kontroly, které je místně příslušné podle adresy místa podnikání fyzické nebo sídla právnické osoby (viz Adresář).

ČTÚ fyzické osobě, která oznámila podnikání podle § 13 zákona č. 127/2005 Sb., přidělí identifikační číslo, pokud jí dosud nebylo přiděleno.

Nesplňuje-li oznámení náležitosti podle § 13 zákona č. 127/2005 Sb. nebo není-li doloženo splnění obecných podmínek podle § 8 odst. 3 uvedeného zákona, ČTÚ neprodleně vyzve dotčenou osobu k odstranění vad ve lhůtě ne kratší než 14 dnů. Nedojde-li k odstranění vad oznámení podnikání ani po uplynutí této lhůty, nevznikne této osobě oprávnění k podnikání v elektronických komunikacích.

Oprávnění k podnikání v elektronických komunikacích, s výjimkou poskytování interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech, vzniká oznamující osobě podle § 8 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb. dnem doručení úplného oznámení výkonu podnikání v elektronických komunikacích, které splňuje náležitosti podle § 13 zákona č. 127/2005 Sb.

ČTÚ upozorňuje, že neúplné oznámení podnikání není překážkou výkonu komunikační činnosti, nevznikne však oprávnění k jejímu výkonu podnikatelským způsobem.

Podmínky pro vznik oprávnění k poskytování interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech upravuje živnostenský zákon.

Požadované doklady k oznámení komunikační činnosti

Fyzická a právnická osoba toto oznámení doloží pro splnění obecných podmínek pro podnikání podle § 8 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. následujícími originálními doklady, popř. notářsky ověřenými kopiemi originálů dokladů (doklady lze ověřit i na místně příslušném oblastním oddělení odboru kontroly ČTÚ):

  1. základní údaje fyzické osoby nezbytné pro vyžádání výpisu z evidence Rejstříku trestů ČTÚ v souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb. (údaje pro ověření bezúhonnosti lze uvést ve formuláři „Oznámení podnikání“). Tyto údaje musí vyplnit oznamovatel (oprávněná osoba). ČTÚ si na základě takto předložených údajů za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, výpis z evidence Rejstříku trestů. Případně je možné předložit doklad bezúhonnosti podle § 8 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., ne starší 3 měsíců. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů, vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, nebo státem posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát výpisy nebo doklady, předloží ČTÚ fyzická osoba čestné prohlášení o své bezúhonnosti. Fyzická osoba, která je nebo byla státním občanem jiného členského státu nebo má nebo měla adresu bydliště v jiném členském státě, může místo výpisu z evidence obdobné Rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu,
  2. základní údaje právnické osoby nezbytné pro vyžádání výpisu z evidence Rejstříku trestů ČTÚ v souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb. ČTÚ si na základě takto předložených údajů za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, výpis z evidence Rejstříku trestů. Případně je možné předložit doklad o bezúhonnosti podle § 8 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., ne starší 3 měsíců. Právnická osoba, která má sídlo mimo území České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, v němž má sídlo, pokud tento stát takovéto doklady vydává. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát takovéto výpisy nebo doklady, předloží právnická osoba ČTÚ čestné prohlášení o své bezúhonnosti. Bezúhonnost musí prokázat rovněž (fyzická) osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby,
  3. zahraniční právnická osoba usídlená v jiném členském státě Unie předloží výpis z tamního obchodního rejstříku,
  4. právnická osoba dosud nezapsaná v obchodním rejstříku při oznámení předloží též ověřenou kopii smlouvy nebo listiny zřízení nebo založení právnické osoby v souladu s § 13 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb.

ČTÚ vydá na její žádost osobě, která mu předložila oznámení podnikání v elektronických komunikacích splňující všechny náležitosti § 13 zákona č. 127/2005 Sb., osvědčení potvrzující předložení úplného oznámení podnikání a s tím spojený vznik oprávnění k podnikání.

Za vydání osvědčení o oznámení podnikání uhradí fyzická a právnická osoba žádající o jeho vydání správní poplatek ve výši 1 000,- Kč, a to podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, přílohy Sazebník, části VIII, položky 109 písm. a).

Správní poplatek uhradí fyzická nebo právnická osoba na příslušný příjmový účet ČTÚ. Veškeré údaje potřebné k úhradě správního poplatku sdělí podnikateli místně příslušné oblastní oddělení odboru kontroly ČTÚ – viz Adresář.

Další informace a sazebník správních poplatků zde.

Změny údajů uvedených v oznámení komunikační činnosti

Fyzická a právnická osoba, která podala oznámení podnikání, je povinna ČTÚ neprodleně písemně sdělit změny údajů uvedených v oznámení, a to vyplněním předepsaného formuláře „Oznámení podnikání“. To neplatí v případě, kdy změna údajů byla oznámena prostřednictvím jiného agendového místa v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Změnou údajů uvedených v oznámení se rozumí změny identifikačních údajů uvedených v Oznámení podnikání, změny údajů týkající se již oznámeného podnikání ve smyslu úpravy informací o poskytovaných službách elektronických komunikací a zajišťovaných veřejných komunikačních sítích, včetně oznámení ukončení některých z těchto aktivit či jejich rozšíření.

Vyplněný formulář zašle fyzická a právnická osoba na adresu ČTÚ, oblastnímu oddělení odboru kontroly, které je místně příslušné podle adresy místa podnikání fyzické nebo sídla právnické osoby (viz Adresář).

ČTÚ na její žádost vydá osobě, která mu předložila oznámení podnikání v elektronických komunikacích splňující všechny náležitosti § 13 zákona č. 127/2005 Sb., osvědčení potvrzující sdělení uvedené změny.

Za vydání osvědčení o sdělení změny oznámeného podnikání uhradí fyzická a právnická osoba, žádající o jeho vydání správní poplatek ve výši 500,- Kč. Správní poplatek je vybírán podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, přílohy Sazebník, části VIII, položky 109 písm. b).

Správní poplatek uhradí fyzická nebo právnická osoba na příslušný příjmový účet ČTÚ. Veškeré údaje potřebné k úhradě správního poplatku sdělí podnikateli místně příslušné oblastní oddělení odboru kontroly ČTÚ – viz Adresář.

Další informace a sazebník správních poplatků zde.

Přerušení výkonu komunikační činnosti – podnikání

Fyzická a právnická osoba, která přerušila výkon komunikační činnosti podle všeobecného oprávnění – podnikání, je povinna ve lhůtě 1 týdne od tohoto okamžiku oznámit tuto skutečnost ČTÚ, a to vyplněním formuláře „Oznámení podnikání“.

Vyplněný formulář zašle fyzická a právnická osoba na adresu ČTÚ, oblastnímu oddělení odboru kontroly, které je místně příslušné podle místa podnikání fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (viz Adresář).

Ukončení výkonu komunikační činnosti – podnikání

Fyzická a právnická osoba, která ukončila výkon komunikační činnosti podle všeobecného oprávnění – podnikání, je povinna ve lhůtě 1 týdne od tohoto okamžiku oznámit písemně tuto skutečnost ČTÚ, a to vyplněním formuláře „Oznámení podnikání“.

Vyplněný formulář zašle fyzická a právnická osoba na adresu ČTÚ, oblastnímu oddělení odboru kontroly, které je místně příslušné podle adresy místa podnikání fyzické nebo sídla právnické osoby (viz Adresář).

Evidence podnikatelů

ČTÚ vede v elektronické podobě databázi fyzických a právnických osob, které splnily oznamovací povinnost. Databáze je veřejně přístupná na internetové stránce ČTÚ v části Vyhledávací databáze, a to v rozdělení na část obsahující informace o všech podnikatelích, kteří ČTÚ oznámili podnikání v elektronických komunikacích před 31. prosincem 2021 v členění komunikačních činností platném do tohoto data, a na část, která obsahuje informace o všech podnikatelích, kteří jsou oprávněni k podnikání v elektronických komunikacích k 1. lednu 2022 a později, a to v aktuálním členění komunikačních činností.

Databáze BEREC

ČTÚ předává vybrané údaje z oznámení podnikání Sdružení BEREC, které provozuje Unijní databázi oznámených osob poskytující služby elektronických komunikací s výjimkou interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech. Databáze je dostupná zde.

Formulář oznámení podnikání v elektronických komunikacích

Formulář pro oznámení podnikání v elektronických komunikacích podle § 13 zákona o elektronických komunikacích je dostupný zde a návody k jeho vyplnění zde. Pro informaci ČTÚ zveřejňuje zde i vzor formuláře, který přehledně shrnuje jeho položky a může sloužit pro seznámení se s formulářem před vyplněním (ČTU upozorňuje, že oznámení je nakonec potřeba učinit prostřednictvím formuláře a nikoliv jeho vzoru).

Top