Podnikání v elektronických komunikacích

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 127/2005 Sb.“), stanovuje fyzickým a právnickým osobám, které hodlají vykonávat komunikační činnost, která je podnikáním v elektronických komunikacích, s výjimkou poskytování interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech, povinnost oznámit předem písemně podle § 13 zákona č. 127/2005 Sb. tuto skutečnost Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“). Oprávnění k podnikání v elektronických komunikacích, s výjimkou poskytování interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech, vzniká podle § 8 zákona č. 127/2005 Sb. dnem doručení oznámení podnikání.

Podnikání v elektronických komunikacích

Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Předmětem podnikání v elektronických komunikacích je:

 1. zajišťování veřejných komunikačních sítí

  veřejnou komunikační sítí se rozumí síť elektronických komunikací, která slouží zcela nebo převážně k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a která podporuje přenos informací mezi koncovými body sítě, nebo síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím je poskytována služba šíření rozhlasového a televizního vysílání,

  sítí elektronických komunikací se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace,

  zajišťováním sítě elektronických komunikací se rozumí se rozumí zřízení této sítě, její provozování, dohled nad ní nebo její zpřístupnění,

 2. poskytování služeb elektronických komunikací

službou elektronických komunikací se rozumí služba obvykle poskytovaná za úplatu prostřednictvím sítí elektronických komunikací, která s výjimkou služeb poskytujících obsah přenášený prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávajících redakční dohled nad tímto obsahem zahrnuje tyto druhy služeb:

 1. službu přístupu k internetu,
 2. interpersonální komunikační službu,
 3. služby spočívající zcela nebo převážně v přenosu signálů, například přenosové služby používané pro poskytování služby komunikace mezi stroji a pro rozhlasové a televizní vysílání.
   

Podmínky zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků jsou stanoveny ve všeobecném oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10 (neoficiální úplné znění), kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků, ve znění pozdějších změn. Podmínky poskytování služeb elektronických komunikací jsou stanoveny ve všeobecném oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9 (neoficiální úplné znění), kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších změn. Všechna znění všeobecných oprávnění jsou dostupná zde.

Telekomunikační licence a osvědčení o registraci vydané podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pozbyly platnosti dnem 1. září 2005.

Top