Podnikání v elektronických komunikacích

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 127/2005 Sb.“), stanovuje fyzickým a právnickým osobám, které hodlají vykonávat komunikační činnost, která je podnikáním v elektronických komunikacích, povinnost oznámit předem písemně podle § 13 zákona č. 127/2005 Sb. tuto skutečnost Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“). Při oznamování výkonu komunikačních činností, které jsou podnikáním v elektronických komunikacích, je třeba postupovat podle dále uvedených informací a pokynů.

Podnikání v elektronických komunikacích

Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Předmětem podnikání v elektronických komunikacích je:

 1. zajišťování veřejných komunikačních sítí

  veřejnou komunikační sítí se rozumí síť elektronických komunikací, která slouží zcela nebo převážně k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a která podporuje přenos informací mezi koncovými body sítě, nebo síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím je poskytována služba šíření rozhlasového a televizního vysílání,

  sítí elektronických komunikací se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace,

  zajišťováním sítě elektronických komunikací se rozumí zřízení této sítě, její provozování, dohled nad ní nebo její zpřístupnění,
   

 2. poskytování služeb elektronických komunikací

  službou elektronických komunikací se rozumí služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací,

  veřejně dostupnou službou elektronických komunikací se rozumí služba elektronických komunikací, z jejíhož využívání není nikdo předem vyloučen.

  V případě nejasností nebo dotazů, týkajících se předmětu podnikání, je možno kontaktovat odbor pro oblast ČTÚ, místně příslušný podle místa pobytu fyzické nebo sídla právnické osoby, popřípadě se obrátit na podatelnu ČTÚ, viz Adresář.

  Podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků jsou stanoveny ve všeobecném oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, které se mění a doplňuje všeobecným oprávněním č. VO-S/2/07.2007-12všeobecným oprávněním č. VO-S/2/09.2008-11. Podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací jsou stanoveny ve všeobecném oprávnění č. VO-S/1/01.2012-2, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, ve znění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2007-11. Všeobecná oprávnění jsou zde.

  Telekomunikační licence a osvědčení o registraci vydané podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pozbyly platnosti dnem 1. září 2005.

Top