Informace ze seminářů ČTÚ pro provozovatele WiFi sítí (RLAN) a zařízení

Český telekomunikační úřad uspořádal v období od 23. 9. 2014 do 4. 11. 2014 v Praze, Hradci Králové, Brně a Ostravě pracovní semináře určené především pro podnikatele-provozovatele WiFi sítí a WiFi zařízení.
Cílem těchto seminářů bylo reagovat na současný neutěšený stav ve využívání kmitočtového pásma dle všeobecného oprávnění VO-R/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz (dále jen „VO-R/12“). Hlavní pozornost byla věnována nejproblematičtější části, pásmu 5 GHz, kde se v současné době problémy kumulují a velmi často vyúsťují mimo jiné v rušení meteorologických radarů, provozovaných Českým hydrometeorologickým ústavem (dále jen „ČHMÚ“).

Český telekomunikační úřad na základě podnětů ČHMÚ a několika rozsáhlých kontrolních akcí (řádově několik set kontrol) prováděných v letech 2012–2014 opakovaně zjišťuje, že nejčastější příčinou problémů s elektromagnetickou koexistencí je především porušování podmínek stanovených ve všeobecném oprávnění. Nejčastěji se jedná o vyřazený nebo nefunkční systém DFS (Dynamic Frequency Selection), využívání indoor kmitočtů mimo budovu, provozování zařízení na kmitočtech mimo vyhrazené pásmo pro WiFi sítě (dále jen „RLAN“) a nedodržení limitu pro vyzářený výkon.

Proto se ČTÚ v rámci seminářů zaměřil na objasnění podmínek a norem pro provoz RLAN (Radio Local Area Network). Pozornost byla šířeji věnována objasnění regulatorního rámce pro RLAN, neboť ne vždy, jak potvrdily i semináře, je uživateli pásma správně chápáno, že provoz WiFi zařízení je uskutečňován v tzv. sdíleném pásmu, kde jsou stanoveny jasné technické podmínky pro provozování WiFi zařízení. Důvodem je zabezpečení koexistence jednotlivých prostředků v toto pásmu. Pozornost byla také věnována objasnění skutečnosti, že RLAN nemají stejné postavení jako provoz meteorologických radarů, i když obě služby jsou zařazeny do kategorie primární, a z toho plynoucí závěr, že RLAN nesmí požadovat ochranu před službami rádiového určování.

Na seminářích bylo také poukázáno na další možný vývoj ve využití dalších částí pásma ve prospěch zařízení WiFi a co je možné v následujících letech očekávat v mezinárodním kontextu, bylo zdůrazněno, že se jedná o proces, který má svůj vývoj, a závěry tohoto procesu nejsou v tomto okamžiku na pořadu dne a lze je nejdříve očekávat až v horizontu několika let. Všechny výše uvedené otázky byly hlavním obsahem přednášky, kterou zveřejňujeme v následujícím odkazu: „Aktuální otázky využití kmitočtového spektra v pásmu 5 GHz“.

Semináře se dále detailně zabývaly problematikou výkladu regulatorního rámce a technických podmínek, které jsou obsahem VO-R/12 a jejich praktického naplňování v rámci technického řešení u jednotlivých uživatelů kmitočtového pásma. To bylo obsahem přednášky zabývající se problematikou významu všeobecného oprávnění, jeho správného výkladu i s poukazem na nejčastější nesprávnosti ve výkladu některých ustanovení. Bylo zdůrazněno, že všeobecné oprávnění, vydané ČTÚ, nenahrazuje zákon a další předpisy, ale pouze tyto dokumenty v některých ustanoveních konkretizuje a doplňuje. Přednášku k uvedené problematice naleznete zde: „Podmínky využívání kmitočtového spektra VO-R/12/09.2010-12“.

Dále bylo na zobecněných praktických případech z kontrolní činnosti ukázáno, v čem se nejvíce uživatelé pásma dopouští chyb a co je nejčastěji porušováno, včetně doporučení, jak se tohoto porušování vyvarovat. Této problematice byla věnována přednáška na téma: „Problematika rušení meteoradaru provozem RLAN“ a „Problematika rušení meteoradaru provozem RLAN−OV“.

Nedílnou součástí seminářů bylo i informování drobných podnikatelů o některých základních povinnostech, které jim plynou ze zákona o elektronických komunikacích při výkonu jejich komunikační činnosti, kde ČTÚ identifikuje v poslední době nejvíce porušení a nedodržování zákona, což je i nejčastějším předmětem správních řízení a ukládání sankcí. Uvedenou problematiku naleznete na tomto odkazu: „Podmínky podnikání v elektronických komunikacích“.

V rámci seminářů byla zařazena i aktuální přednáška Českého hydrometeorologického ústavu o současném stavu a o technických a společenských dopadech rušení meteorologických radarů a jaké to má pro ČHMÚ důsledky v podobě znehodnocených datových výstupů a dalších vážných společenských dopadech a rizicích, která tato situace přináší i pro ostatní subjekty, které data ČHMÚ využívají ve své činnosti. Přednáška k uvedené problematice je k dispozici na této adrese: „Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ“.

Vzhledem k tomu, že regulatorní rámec pro RLAN se týká i technických požadavků na vlastní elektronická zařízení jako výrobků, byla součástí seminářů i přednáška na toto téma. Zkušenosti z kontrolní činnosti ukazují i na to, že ne vždy jsou prodávána a používána zařízení, která splňují příslušné normy pro použití na našem a evropském trhu. Této problematice byla věnována přednáška zástupce České obchodní inspekce, která je uvedena zde: „Povinnosti při uvádění výrobků na trh a kontrola jejich plnění“.

V závěru seminářů Český telekomunikační úřad deklaroval, jaký bude jeho další postup, jehož cílem je zlepšení podmínek koexistence RLAN navzájem včetně slučitelnosti s ostatními službami využívajícími kmitočtové pásmo:

  1. ČTÚ očekává zodpovědnější přístup nejpočetnější skupiny uživatelů radiového spektra (především 5 GHz) k dodržování podmínek všeobecného oprávnění VO-R/12 a tím dosažení elektromagnetické slučitelnosti s ostatními radiokomunikačními službami.
  2. ČTÚ nepředpokládá v současné době zavádět další regulační opatření, která by znamenala zvýšení zátěže podnikatelů.
  3. ČTÚ deklaruje, že výrazně zpřísní sankce za porušování podmínek VO-R/12 zejména s důrazem na rušení meteorologických radarů.
  4. ČTÚ bude uplatňovat, v případech kdy bude docházet k rušení meteorologických radarů, ustanovení § 100 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích, tj. bude vydáváno předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje interference bez předchozí výzvy.
  5. Záměrem ČTÚ je zveřejňovat na svých www stránkách subjekty, které budou rušit meteorologické radary ČHMÚ.

Český telekomunikační úřad je přesvědčen, že všechny informace, které na seminářích zazněly, budou užitečné jak pro podnikatele, tak i pro všechny, kdo provozují RLAN dle všeobecného oprávnění VO-R/12, třebaže v této oblasti nepodnikají. Z toho důvodu všechny informace, které na seminářích prezentoval, otevřeně zveřejňuje na svých stránkách. ČTÚ je připraven všem subjektům, kteří o to požádají poskytnout pomoc a součinnost při nejasnostech ve výkladu jednotlivých norem a předpisů. Vývoj celé oblasti provozu RLAN bude průběžně monitorován a vyhodnocován a v případě, že by nedošlo ke zlepšení stavu především v oblasti vlastního rušení meteorologických radarů, bude zvažováno přijetí dalších regulatorních opatření. Vzhledem k tomu, že na seminářích zazněla i řada dotazů a připomínek, ČTÚ zveřejňuje nejčastější dotazy a odpovědi.

Soubory ke stažení
Top