Formuláře

Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“),
v § 6 odst. 1 stanoví, že oprávněná osoba (§ 2 písm. d) zákona) má právo na poskytnutí souboru minimálních údajů o fyzické infrastruktuře povinných osob (§ 2 písm. c), a to v rozsahu plánovaného projektu zavedení prvku vysokorychlostní sítě elektronických komunikací.

Soubor minimálních údajů zahrnuje:

  • základní technické parametry a určení druhu fyzické infrastruktury,
  • geometrické, výškové a polohové určení fyzické infrastruktury; grafická část se poskytne ve vektorové formě v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální,
  • údaje o současném využití fyzické infrastruktury,
  • identifikaci povinné osoby a její kontaktní údaje

Zákon stanoví (§ 6 odst. 2 zákona), že žádost o poskytnutí souboru minimálních údajů podává oprávněná osoba písemně (kromě standardní listinné formy lze využít taktéž formu elektronickou) u ČTÚ. V žádosti oprávněná osoba odůvodní oprávněnost rozsahu požadovaných údajů pro jí plánovaný projekt.

Oprávněná osoba v žádosti přesně vymezí oblast plánovaného projektu, a to především uvedením parcelního čísla pozemků, na kterých se nachází počáteční a koncové místo pro vedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací. Dále co možná nejpodrobněji specifikuje údaje o fyzické infrastruktuře, o které žádá.

Zákon nepředepisuje, jakou má mít žádost podobu, a nestanoví proto ani povinnost ČTÚ zveřejňovat její vzor. Za účelem zjednodušení a zrychlení procesu poskytnutí souboru minimálních údajů však ČTÚ vytvořil formulář žádosti podle § 6 zákona, který mohou (avšak nemusí) oprávněné osoby při jejím podání využít. Formulář je koncipován tak, aby na něm podaná žádost obsahovala veškeré údaje důležité pro její vyřízení. V závislosti na poznatcích z praxe je ČTÚ do budoucna připraven podobu formuláře průběžně aktualizovat. Stejně tak je ČTÚ připraven doplnit formuláře taktéž pro další situace, u kterých zákon předpokládá, že bude ČTÚ podávána žádost.

Top