VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2024-YY pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), návrh opatření obecné povahy – části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2024-YY pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 174–380 MHz.

Připomínky k návrhu lze v souladu s § 130 odst. 6 zákona uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy, tj. do 18. 4. 2024.

čj. ČTÚ-9 427/2024-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy č. PV-P/21/XX.2024-YY

09.04.2024 - 16:34 Ing. Martin Kočí

Vážení,
zasílám Vám připomínky k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2024-YY pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz.
Návrh nesmyslně omezuje kanály, které jsou zkoordinovantelné v rámci SFN sítě na širokém území, jen na úzce vymezené území. Úřad by měl umožnit a podpořit rozvoj DAB+ SFN sítí i za hranice vysoutěžených území, pokud to umožňují mezinárodní koordinace a fungování v rámci SFN sítě, byť třeba jen vysílači s omezeným výkonem. Úřadem navrhované omezení, je naprosto proti rozvoji DAB+ a jeho deklarované podpoře.
Návrh rovněž znemožňuje budoucí vznik malých městských či komunitních DAB+ sítí s velmi malým výkonem, pokrývající jen malé území. ČTÚ by měl DAB+ sítě podporovat napříč všemi skupinami od velkých vysílatelů až po ty nejmenší a to nejen nyní, ale i v budoucnu.
Závěrem bych chtěl poděkovat, že se mými návrhy budete zabývat a věřím, že návrh upravíte tak, aby z něj měli největší užitek hlavně posluchači - obyčejní lidé.

S pozdravem

Ing. Martin Kočí

Připomínky k návrhu PVRS

11.04.2024 - 18:47 DVB & DAB Servis s.r.o.

Níže naše připomínky k uvedenému návrhu PVRS.

1) Návrh je extrémně striktní k budoucímu i stávajícímu rozvoji digitálního vysílání DAB+ a z našeho pohledu nepřináší nic pozitivního ani občanům-posluchačům (o které by mělo jít především), ani provozovatelům, ani rozhlasovým stanicím a ani státu. Návrh by neměl znemožnit koordinaci jakéhokoliv dalšího kanálu/sítě pro DAB+ vysílání. V budoucnosti je možný i rozvoj "mikrosítí" založených třeba na platformě Open Digital Radio, které pokrývají třeba jen město a jeho okolí nebo nějaký menší region, typicky vysílajících s malými výkony stovek Wattů. Toto lze pozorovat na mnoha rozvinutých trzích, kde DAB+ funguje déle než v ČR, příkladem může být Švýcarsko. Tyto sítě mohou být prostorem pro nadšenecká, komunitní nebo studentská rádia, pro která by provoz v komerčních sítích byl příliš nákladný a v analogovém pásmu FM pro ně není místo. Úřad by tedy neměl návrhem zamezit vzniku dalších sítí, pokud bude jejich provoz technicky možný (samozřejmě pod podmínkou úspěšné vnitrostátní i mezinárodní koordinace). Naopak by měl vytvořit takové podmínky, aby spuštění DAB+ sítě bylo co nejsnadnější a možné pro co nejširší počet zájemců.

2) Mnoho let v ČR fungovaly dočasné DAB+ sítě operátorů, které pomohly rozvoji DAB+ v ČR. Aukce definitivních kmitočtů byla nastavena způsobem, který nemohl umožnit všem uspokojit jejich potřeby a vydražit takové pokrytí, které by nahradilo jejich stávající pokrytí, na území, kde jsou posluchači zvyklí na stanice z jejich programové nabídky a tyto stanice patří mezi jejich oblíbené. V médiích byl probírán například případ operátora Teleko, který nevydražil vysokovýkonný kmitočet v Praze nebo operátora COLOR DAB+, který nevydražil oblast středních Čech, i proto, že pro Středočeský kraj byly v nabídce jen dvě sítě v kombinaci s Prahou, které byly jedny z nejvíce lukrativních sítí v aukci a rozebrali si je jiní zájemci. Přesto je i nadále technicky možný provoz těchto operátorů a rádií z jejich nabídky pro posluchače, kteří si na jejich poslech zvykli a tím je provoz jejich lokalit v rámci SFN se sítěmi, které vydražili. Provozu kanálu 6A na vysílači Benešov-Špulka o nízkém výkonu (1 kW nebo i více) nebrání technicky nic, vnitrostátní ani mezinárodní rušení není a koordinace technicky musí projít, když je zde vysílač HPHT Praha-město s 20 kW, jehož intenzita na hranicích s okolními státy je modelově vyšší než intenzita vysílače Benešov-Špulka. Stejně tak je možný provoz sítě Teleko DAB v Praze na kanále 7C, který je zde mimochodem zkoordinován a provozován sítí COLOR DAB+ a tento kanál v Praze technicky provozovatelný je a to dokonce i vyšším výkonem, opět koordinace kanálu musí projít (a už prošla). Proč hodlá úřad vyhnat provozovatele sítí, které pomáhaly rozvoji DAB+ v ČR z jejich lokalit, sebrat posluchačům rádia z jejich nabídky, pokud je zde technické řešení, které by jim provoz dovolilo zachovat? Čí zájem Úřad v tomto případě hájí resp. z jakého důvodu chce operátory z jejich postavených lokalit vyhánět?

3) Výsledek aukce kmitočtů pro DAB+ dopadl tak, že mnozí provozovatelé mají nespojité regiony, které na sebe přesto navazují přesahy sítí. Příkladem je například kanál 6B Praha + Plzeňsko operátora ČRa, kanál 6A Karlovarsko + Praha provozovatele COLOR DAB+, kanály 6C Vysočina a 5C Praha provozovatele Fiera Touch a další. Zásadním parametrem pro úspěch DAB+ bude pokrytí silniční sítě, zejména dálnic, a dávalo by smysl, aby provozovatel mohl propojit své regiony pomocí vysílačů na pomezí území aby byly tyto silniční tahy pokryty. Návrh úřadu ale znemožňuje, aby bylo možné například v rámci SFN zkoordinovat "propojovací" vysílače nižšího výkonu na území jiných, než jsou vydražené a úzce specifikované kraje, což by umožnilo propojit pokrytí podél silničních tahů. Toto nedává z pohledu jak provozovatelů, tak zejména posluchačů a rádií, která budou v sítích šířena smysl a jde přímo proti deklarované podpoře DAB+ vysílání. Je jasné, že mnozí posluchači z Plzně, Vysočiny, Karlovarska nebo jižních Čech často dojíždějí do Prahy. Pro rádia vysílaná v DAB+ sítích je zásadní, aby tito posluchači mohli tato rádia poslouchat v autě i na cestě mezi těmito kraji. Pokud je technicky možná koordinace dokrývacích vysílačů nižšího výkonu u silniční sítě tak, aby provozovatelé mohli své vysoutěžené kraje propojit, proč hodlá Úřad opět striktně takovému technickému řešení zamezit? Opět, pokud je možná vnitrostátní a mezinárodní koordinace vysílače, tím spíš pokud by byl provozován v rámci SFN a nijak neomezoval další využití pásma, byl postaven v místech, kde už slabší signál z přesahu dané sítě/kanálu je, proč Úřad hodlá znemožnit efektivní, logické a pro posluchače i vysílaná rádia přínosné řešení? Znovu, toto jde proti opakovaně deklarované podpoře rozvoje DAB+ vysílání ze strany Úřadu a proti zájmu posluchačů.

4) Současné nastavení platby každoročních poplatků za kmitočty pro vysílače je zásadním faktorem, který bude brzdit rozvoj alternativních sítí a pokrytí za pomoci více vysílačů. Provozovatel, který postaví v regionu více vysílačů například o výkonu 5 kW, aby ho lépe pokryl a lépe vyhověl potřebám rádií a jejich posluchačů, je "trestán" dražšími ročními poplatky za provoz těchto vysílačů v SFN oproti provozovateli, který spustí jeden vysílač HPHT o výkonu 10 kW. Logické by bylo, aby Úřad změnil výpočet poplatků za provoz DAB+ vysílačů tak, aby bylo více vysílačů v rámci SFN zvýhodněno. Respektive aby celkově v případě DAB+ přepracoval způsob, jakým jsou poplatky počítány, tyto poplatky snížil a tím podpořil rozvoj DAB+ vysílání v ČR. Stávající způsob výpočtu poplatků považujeme za přežitý a v případě DAB+ SFN provozu nevhodný.

Připomínky k: Výzvě k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2024-YY pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz

13.04.2024 - 08:18 MIROSLAV Pýcha

ČTÚ ve své aktuální výzvě navrhuje nové podmínky a nová opatření k plánu využití rádiového spektra pro využití a stavbu sítí DAB+ vysoutěžených v nedávné aukci.

ČTÚ v roce 2023 vypsal výběrové řízení (aukci) za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v kmitočtovém pásmu 174-230 MHz. Součástí tohoto výběrového řízení byly i podmínky pro získání a využívání rádiových kmitočtů pro vítězné účastníky této aukce. Zde upozorňujeme zejména na Čl. 6. Odst. f). Žádné další omezující podmínky nebyly součástí vypsaného výběrového řízení!

Cit. Čl. 6. Odst. f):
f) Držitel Přídělu je povinen přednostně umisťovat vysílače do území (skupinového přidělení), pro které je určen předmětný Příděl, a vysílat v souladu s podmínkami Přídělu. Využití lokalit pro umístění vysílače v těsném sousedství vysoutěženého Přídělu bude posuzováno dle konkrétních okolností. Udělení oprávnění pro takovouto lokalitu bude podmíněno úspěšně dokončenou mezinárodní koordinací.

1) Dle našeho názoru tedy není možné, aby nejprve ČTÚ relativně dlouhou dobu připravoval výběrové řízení, zájemci o jednotlivé sítě se zúčastnili této aukce za předem definovaných podmínek, aby krátce po ukončení aukce ČTÚ základní podmínky a tím i možnost realizace jednotlivých sítí dodatečně a bez smysluplného důvodu měnil. Navíc měnil tak, že navrhované změny vedou k zásadnímu omezování práv vítězných účastníků této aukce.
2) Připomínkovaný návrh je dé-fakto „zabetonováním“ rozvoje a znemožněním budoucího využití pásma DAB+ rozhlasu na dlouhou dobu. Zamezuje vzniku jakýchkoliv dalších sítí, například malých nízkovýkonných městských sítí, kde by mohly vysílat za nižších nákladů komunitní, lokální, studentské nebo městské stanice. I takovéto využití DAB+ se nabízí s tím, jak se budou zlevňovat vysílací technologie a jak se bude rozšiřovat počet přijímačů. Nechápeme tedy, z jakého důvodu hodlá úřad takto striktně omezit využívání pásma, pokud by takové kmitočty nebo sítě bylo možné provozovat, resp. zkoordinovat jak vnitrostátně, tak mezinárodně, aby nezpůsobily rušení.
3) Výraznou výhodou vysílání v systému DAB+ je využívání jednofrekvenční sítě SFN. Mnohé vysoutěžené kmitočty jsou v rámci SFN provozovatelné i mimo vymezené regiony, naopak, takovéto využití se u mnoha z nich vyloženě nabízí, aby došlo k propojení pokrytí provozovatele v oblasti, kterou svými překryvy vysílače již zasahují. Příkladem může být velká oblast mezi Prahou a Klínovcem, kde by se tak nabízela možnost vystavět vysílač (vysílače), které budou přikryty HPHT koordinacemi. Zároveň má pokrytí vysoutěžených sítí z HPHT vysílačů zásadní překryvy mimo vysoutěžené kraje, pokud by tak bylo provozováno. Například vysílač Praha-město je zkoordinován s ERP 20 kW a tedy by, pokud by byla síť takto provozována, pokryl kromě Prahy i široké území Středočeského kraje s přesahy i do krajů dalších. Podobně vysílač Klínovec má výrazné pokrytí Ústeckého a Středočeského kraje, vysílač Ještěd pokrytí kraje Středočeského a Královehradeckého a podobně. Z jakého důvodu chce tedy úřad striktně omezit koordinaci menších dokrývacích vysílačů pouze na daný kraj, kde provozovatel vysoutěžil síť s argumentem "ochrany" jiných subjektů, které vysoutěžily příděly v jiných krajích, když už samotné navržené parametry mnoha vysílačů způsobují zásadní přesahy na území jiných krajů? Např. praktické pokrytí zmíněného vysílače Praha-město by bylo včetně pokrytí Benešovska, Mělnicka, Kladenska nebo Nymburska, z jakého důvodu tedy ČTÚ nehodlá umožnit dokrývací vysílače v rámci SFN pro tyto regiony, pokud bude provozovatel využívat vysílač v Praze na nižší kótě s nižším výkonem?
4) Dle našeho názoru by ČTÚ měl naopak uvažovat na změně systému plateb za přidělená IO pro jednotlivé vysílače. Současný systém poplatků za kmitočty znevýhodňuje totiž ty provozovatele, kteří nepůjdou cestou jednoho HPHT vysílače (i s ohledem na technické a smluvní možnosti využít HPHT vysílače Českých Radiokomunikací), ale rozhodnou se pokrytí oblasti řešit namísto jednoho 10 kW vysílače na vysoké kótě např. několika 3-5 kW vysílači v rámci SFN. K nákladům na výstavbu lokalit se totiž pak přidávají i násobné poplatky za využití individuálních oprávnění těchto kmitočtů. Úřad opakovaně deklaruje podporu rozvoje DAB+ vysílání, prakticky ale rozvoj nových lokalit nejen že nepodporuje, ale naopak využití komplikuje. Také výše poplatků je velmi vysoká a bude najisto brzdit rozvoj pokrytí nových lokalit. Smysl by tedy mělo tyto poplatky za IO snížit, zejména u vysílačů pracujících v rámci SFN na identickém kmitočtu. Podobný návrh však v příslušném materiálu ČTÚ chybí.
5) Úřad by měl dle našeho názoru spravovat kmitočtové spektrum určené pro Českou republiku se snahou o maximální efektivitu jeho využití, a to i z důvodu, že se jedná v podstatě o konečné národní přírodní bohatství. Z tohoto pohledu naprosto nechápeme, proč ČTÚ navrhuje takto striktně využívání vyhrazeného kmitočtového pásma omezovat. Proč mají být např. opuštěny již zkoordinované druhotné kmitočty a to i v případě, že neexistuje žádná kolize ani s českými ani zahraničními vysílači? Proč má být administrativně omezována možnost provozu vysílačů v SFN na území mimo „vysoutěžené“ kraje?
6) Současní provozovatelé DAB+ vysílání se nemalou měrou zasloužili o popularizaci a rozvoj DAB+ rozhlasu v ČR, mnozí z nich vysílali i mnoho let předtím, než došlo k přidělení definitivních kmitočtů. Tito provozovatelé vše zainvestovali ze svých vlastních zdrojů a sami postavili nové vysílací lokality, vše za nemalých finančních nákladů. Pokud ČTÚ opakovaně deklaruje podporu DAB+ vysílání, proč nyní administrativními překážkami nutí tyto provozovatele opustit stávající vysílací lokality, které již fungují, pokud je technicky možné tyto lokality nadále provozovat (ať už v rámci SFN s jinými vysílači, které vysoutěžili, nebo na náhradním kmitočtu, který by bylo možné vnitrostátně i mezinárodně zkoordinovat)?
To jsou naše základní připomínky k navrhovanému omezovaní využívání rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2024-YY pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz. Věříme, že naše připomínky budou vyslyšeny a budou aplikovány do připravovaného, připomínkovaného návrhu.

V Praze dne 11.4.2024

Za JOE Media s.r.o.
Ing. Miroslav Pýcha, jednatel

Přidat stanovisko nebo názor

Top