Výstupy ze sběru dat o sítích elektronických komunikací

Sběr dat 2022      Sběr dat 2021     Sběr dat 2020     Sběr dat 2019     Sběr dat 2018      Sběr dat 2017     Sběr dat 2016     Sběr dat 2015     Průzkum NGA (2013-2014)

 

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) provádí prostřednictvím svého systému Elektronického sběru dat (ESD) pravidelně každý rok sběr dat o existenci sítí elektronických komunikací umožňujících poskytování služeb přístupu k internetu v různých rychlostních kategoriích, a to v geografickém členění na jednotlivá adresní místa podle Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), k datu 31. prosince daného roku.

Data jsou sbírána mimo jiné v souladu s potřebami Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“), které tato data využívá pro vymezování intervenčních oblastí, do nichž by měla být směřována dotační podpora zaměřená na výstavbu sítí elektronických komunikací. ČTÚ využívá sebraná data pro své další činnosti, zejména v rámci monitorování vývoje trhu, analýzy, kontrolu, mezinárodní vykazování a státní statistickou službu.

Podnikatelé vyplňují počty tzv. disponibilních přípojek pro každou z relevantních technologií (typicky FTTH, FTTB, xDSL, CATV, bezdrátové technologie v licencovaných i volných pásmech). Jedná se jak o přípojky již fyzicky vybudované, tak přípojky snadno dobudovatelné (bez vynaložení nepřiměřeně vysokých investičních nákladů, v krátkém časovém horizontu) v členění podle dosažitelné efektivní rychlosti služby přístupu k internetu do 30 Mbit/s, mezi 30 a 100 Mbit/s, mezi 100 a 300 Mbit/s, mezi 300 Mbit/s a 1 Gbit/s a nad 1 Gbit/s. V jednotlivých obdobích (letech) nemusí být detail členění u rychlostních intervalů stejný.

ČTÚ data za účelem identifikace lokalit potenciálně vhodných pro dotační podporu zpracovává a sebrané údaje agreguje na vyšší územní celky, tzv. základní sídelní jednotky (ZSJ). Pro jednotlivé ZSJ určoval ČTÚ výpočtem tzv. barevný charakter ZSJ, který vyjadřoval úroveň jejího pokrytí příslušnou infrastrukturou. Barevný charakter byl určen poměrem adresních míst, ve kterých je uvedena alespoň jedna NGA disponibilní přípojka, ke všem adresním místům v ZSJ. Pokud byl tento poměr menší než 50 %, byla ZSJ označena jako bílá. Pokud byl poměr vyšší, zjišťoval se počet podnikatelů, kteří v dané ZSJ uvedli nenulový počet disponibilních přípojek. Pokud byl takový podnikatel právě jeden, byla ZSJ označena jako šedá, v ostatních případech pak jako černá.

Od roku 2022 již ČTÚ nerozděluje jednotlivé ZSJ na bílé, šedé a černé, ale charakter ZSJ určuje jen na základě procenta pokrytí (po 20 % intervalech).

Sebraná data ČTÚ postupuje MPO. Další využití výsledků za účelem určení konkrétních intervenčních oblastí pro dotační podporu již je plně v kompetenci MPO, které pro určení barevného charakteru ZSJ aplikuje vlastní metody vyhodnocení.  Komplexní informace o pokrytí České republiky sítěmi elektronických komunikací umožňujícími přístup k internetu v pevném místě zveřejňuje MPO zde: Mapa internetu.

Top