Elektronický sběr dat (ESD) - elektronické komunikace

Zákonné zmocnění a účel sběru dat

Oprávnění ČTÚ ke sběru dat plyne z ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „Zákon“), kde je stanoveno, že povinná osoba, poskytne ČTÚ na jeho žádost a v jím stanovené přiměřené lhůtě, podobě a rozsahu úplné a pravdivé informace včetně finančních a údaje a podklady, které jsou nezbytné k plnění činností, k nimž je podle tohoto zákona ČTÚ příslušný.

Podle ustanovení § 115 odst. 2 Zákona jsou povinné osoby přímo ze zákona povinny pravidelně, podle stavu k 30. červnu a 31. prosinci předávat ČTÚ pravdivé a úplné informace prostřednictvím programové aplikace na elektronickém formuláři. Povinnou osobou je podle § 115 odst. 1 Zákona osoba vykonávající komunikační činnost a dále jiné příslušné osoby působící v odvětví elektronických komunikací nebo v odvětví, jež s odvětvím elektronických komunikací úzce souvisí či orgán veřejné moci. Informační povinnost je dále upravena podle § 115 odst. 3 Zákona.

Formuláře zveřejňované v programové aplikaci, kterou je systém Elektronického sběru dat (dále jen „systém ESD“), slouží pro sběr údajů pro provádění analýz relevantních trhů, mezinárodní vykazování, výkon státní statistické služby a pro zeměpisné mapování podle § 115a Zákona. ČTÚ sbírané údaje využívá pro svou činnost a předává je dalším orgánům státní správy a zpravidla v agregované podobě mezinárodním organizacím, zejména institucím Evropské unie, nejčastěji Evropské komisi.

Povinnost předat ČTÚ požadované informace je splněna odevzdáním formulářů výhradně v elektronické podobě prostřednictvím systému ESD, tedy nikoliv jejich předáním v listinné podobě nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Informace o systému ESD a způsob registrace

Systém ESD představuje informační systém ČTÚ se zabezpečeným přístupem využívající pro sběr požadovaných údajů od povinných osob elektronické formuláře. Ty nabízí uživatelsky přívětivý způsob vyplňování umožňující automatické kontroly vyplněných polí, jejich sumarizaci a další funkcionality.

Systém ESD a příslušné elektronické formuláře jsou dostupné na internetové stránce:

https://monitoringtrhu.ctu.cz

Systém ESD je přístupný pouze registrovaným uživatelům. Konkrétní postupy registrace do systému ESD jsou stanoveny vyhláškou č. 52/2022 Sb., o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací.

Postup pro získání přístupu do systému ESD pro tzv. oprávněnou osobu, která činí úkony za osobu povinnou, je následující.

Vyplněnou žádost o přístup do systému ESD ve formátu PDF je nutné stáhnout a odeslat jedním z níže uvedených způsobů v souladu s § 115 odst. 3 Zákona:

1. elektronicky do datové schránky ČTÚ (podpis osoby oprávněné jednat jménem povinné osoby je nahrazen odesláním prostřednictvím datové schránky povinné osoby):

ID datové schránky ČTÚ: a9qaats

2. v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat jménem povinné osoby fyzicky na adresu ČTÚ:

Český telekomunikační úřad
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

3. e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem povinné osoby:

e-mailová adresa ČTÚ: podatelna@ctu.cz

Po doručení správně a úplně vyplněné žádosti povinnou osobou (žadatel) na ČTÚ bude aktivován přístup do systému ESD oprávněné osobě. O aktivaci bude systém ESD informovat již tuto oprávněnou osobu na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o přístup do systému ESD, případně prostřednictvím SMS zprávy, pokud si tento způsob komunikace v žádosti žadatel zvolí.

Oprávněná osoba může po aktivaci přístupu v systému ESD za povinnou osobu vytvořit a následně administrovat přístup až pro 3 tzv. pověřené osoby, které mohou pouze vyplňovat a odevzdávat formuláře.

Změnu oprávněné osoby pro systém ESD lze provést rovněž prostřednictvím Žádosti o přístup do systému ESD.

Vzory formulářů zveřejňovaných v systému ESD lze nalézt zde: https://www.ctu.cz/vzory-formularu-umistenych-v-systemu-esd. Tyto vzory mají pouze informativní charakter. O přidělení nového formuláře je povinná osoba vždy informována systémem ESD prostřednictvím e‑mailové zprávy zaslané na elektronickou adresu oprávněné osoby (kterou uvede v žádosti o přístup do systému ESD) a na adresy pověřených osob, případně prostřednictvím SMS zprávy.

Se získanými údaji ČTÚ nakládá v souladu s právními předpisy, když klade důraz zejména na správné zacházení s osobními údaji a údaji představujícími obchodní tajemství.

S dotazy k předávání informací, údajů a podkladů prostřednictvím systému ESD se lze obrátit na monitoringtrhu@ctu.cz.

Informace k vyplňování údajů do formulářů ART 

Formulář ART232 – Služby poskytované v elektronických komunikacích (data za rok 2023)
Formulář BH23 ­– Geografické údaje o přípojných a distribučních optických sítích a jejich předávacích bodech
Formulář ART231 – Služby poskytované v elektronických komunikacích
Top