Elektronický sběr dat (ESD) - poštovní služby

Všeobecné informace

 

  • Provozovatelé poskytující poštovní služby nebo zajišťující zahraniční poštovní služby (dále jen „provozovatelé“) mají povinnost odevzdávat Českému telekomunikačnímu úřadu (dále „ČTÚ“) na jeho žádost informace podle § 32a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.
  • Povinnost provozovatele předávat ČTÚ informace prostřednictvím programové aplikace na elektronickém formuláři je stanovena ustanovením § 32a odst. 3 zákona o poštovních službách.
  • Povinnost odevzdat ČTÚ požadované informace je splněna výhradně jejich odevzdáním v elektronické formě prostřednictvím systému ESD, tedy nikoli jejich odesláním v písemné formě nebo prostřednictvím elektronické pošty.
  • ESD představuje elektronický přenos dat zabezpečeným protokolem prostřednictvím připravených formulářů. Systém ESD a příslušné elektronické formuláře jsou dostupné na webu ČTÚ: https://monitoringtrhu.ctu.cz
  • Provozovatelé budou písemně vyzváni, aby si požádali o přístupové údaje do systému ESD. Po provedené registraci do systému ESD bude provozovatel pravidelně informován prostřednictvím emailové zprávy na kontaktní adresu o umístění nových formulářů a o termínech jejich odevzdávání.
  • Formuláře jsou přidělovány vždy až za období následující po dni, který provozovatel oznámil jako datum zahájení poskytování nebo zajišťování poštovních služeb.
  • Informace potřebné pro statistické zjišťování v rámci státní statistické služby ČTÚ získává v zájmu minimalizace administrativní zátěže pro podnikatele z formulářů, které slouží současně pro mezinárodní vykazování.
  • ČTÚ předává získané informace mezinárodním organizacím, zejména pak evropským institucím, nejčastěji pak Evropské komisi, resp. orgánům EU (jejímž statistickým orgánem je Eurostat). Kodex evropské statistiky je dostupný zde.
  • Poskytovatelé služeb dodávání balíků, kteří poskytují služby podle § 35a zákona o poštovních službách, postupují při poskytování informací podle čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 o službách přeshraničního dodávání balíků shodným způsobem.
Top