Zrušení poplatkové povinnosti za využívání rádiových kmitočtů pro lodní stanice při sportovní a rekreační činnosti

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) informuje držitele individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro námořní pohyblivou službu (lodní stanice) a žadatele o tato oprávnění, že od 1. 1. 2022, kdy nabývá účinnosti zákon č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který stanovuje, se nově povinnost platit poplatky za využívání rádiových kmitočtů nevztahuje také na držitele oprávnění k využívání rádiových kmitočtů při využívání rádiových kmitočtů pro námořní pohyblivou službu (lodní stanice) při sportovní a rekreační činnosti.

Pro aplikaci předmětné změny zákona při správním řízení ve věci udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů námořní pohyblivé služby je nutné, aby žadatel o udělení individuálního oprávnění pro lodní stanici, který požaduje osvobození od platební povinnosti, jednoznačně deklaroval, že rádiové kmitočty přidělené lodní stanici na základě individuálního oprávnění bude využíváno VÝHRADNĚ při sportovní a rekreační činnosti, která není uskutečňována za účelem dosažení zisku (§ 24 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích).

Nová žádost o udělení individuálního oprávnění lodní stanice:

S ohledem na danou změnu zákona o elektronických komunikacích Úřad doplnil formulář typu „I“ (LODNÍ stanice) Čestným prohlášením, ve kterém žadatel o vydání individuálního oprávnění lodní stanice pro rekreační a sportovní plavbu musí deklarovat, že plavidlo, na jehož palubě je umístěná lodní stanice, je provozováno pro sportovní a rekreační účely a rádiové kmitočty budou (od určitého data) rovněž výhradně využívány při činnosti, která není uskutečňována za účelem dosažení zisku (např. pronájmem plavidla).

Žádost o změnu stávajícího individuálního oprávnění lodní stanice:

Aby mohla být změna zákona aplikována i na stávající držitele individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů námořní pohyblivé služby (lodní stanice), je nutné, aby jejich držitelé požádali Úřad o:

  1. změnu příslušného individuálního oprávnění lodní stanice spočívající v „osvobození“ od placení poplatků za využívání rádiových kmitočtů, přičemž žádost musí být doložena čestným prohlášením o účelu využití rádiových kmitočtů,
  2. vrácení přeplatku (alikvotní částky do konce roku), pokud tento vznikl, s uvedením čísla účtu, na který má být přeplatek zaslán.

Při podání žádosti o změnu individuálního oprávnění pro účely osvobození od poplatkové povinnosti Úřad proto doporučuje použít rovněž výše uvedené Čestné prohlášení (nejlépe vyplněný nový formulář typu „I“). Zde je rovněž nutné uvést, od jakého data jsou kmitočty využívány výhradně pro účely rekreační a sportovní plavby.

Důvodem změny individuálního oprávnění lodní stanice je v daném případě žádost držitele individuálního oprávnění o provedení (netechnické) změny v individuálním oprávnění, za což je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, stanoven správní poplatek ve výši 500,- Kč.

V případě kladného posouzení žádosti Úřad vydá rozhodnutí o zrušení poplatkové povinnosti stanovené v příslušné části individuálního oprávnění lodní stanice od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Případný přeplatek platby poplatku za využívání rádiových kmitočtů Úřad vrátí žadateli/držiteli na písemnou žádost s uvedením čísla účtu.

28. 1. 2021

Top