Rušení příjmu terestrické televize – související s provozem sítí MFCN

Informace o zkušebním provozu základnových stanic širokopásmových sítí MFCN (4G a 5G):

Interaktivní mapa zobrazuje přesné umístění základnových stanic širokopásmových sítí v pásmech 700 a 800 MHz (dále jen „BTS“) s termínem jejich uvedení do zkušebního provozu. V případě náhlého zhoršení televizního příjmu si můžete ověřit, zda uvedený problém může souviset s provozem BTS ve vašem okolí.

Informace o trvalém provozu širokopásmových sítí (4G, 5G):

Mapa pokrytí znázorňuje vypočtené pokrytí signálem od základnových stanic širokopásmových sítí (3G, 4G a 5G) v pásmech 700, 800, 1800, 2100 a 2600 MHz, které jsou provozovány v trvalém provozu. Součástí webu je taktéž tabulková část s vyjádřením procentuálního pokrytí obyvatelstva v jednotlivých krajích, okresech a obcích ČR.

Rušení televizního příjmu sítěmi MFCN – příčiny a jak postupovat?

V roce 2020 byl ukončen přechod terestrického televizního vysílání na standard DVB-T2 a zároveň byly kmitočty v uvolněném pásmu 700 MHz přiděleny v rámci aukce kmitočtů mobilním operátorům pro výstavbu nových 5G sítí.  Uvedené kroky přispějí k rozšíření nabídky služeb vysokorychlostního přístupu k internetu na celém území České republiky a s tím související nabídkou zcela nových služeb pro občany i průmysl.

Po zahájení výstavby mobilních rádiových sítí označovaných obecně také jako sítě MFCN (Mobile Fix Communication Networks) v pásmu 700 MHz lze předpokládat, že v některých lokalitách může dojít k dílčím problémům s rušením terestrického televizního příjmu, obdobně jak tomu bylo při zahájení provozu mobilních sítí LTE v pásmu 800 MHz. Technickou příčinou je skutečnost, že vstupní obvody televizních přijímačů, stejně jako používané anténní širokopásmové zesilovače, totiž zpravidla odpovídají původnímu rozsahu rádiových kmitočtů vyhrazených pro televizní vysílání, tj. včetně úseku vyhrazeného novým mobilním sítím.  Pokud je příčinou problému nekvalitního příjmu terestrické televize škodlivá interference z pásma 700 MHz, jdou ze zákona náklady spojené s odstraněním rušení na vrub provozovatelů technologií v pásmu 700 MHz. Nicméně rozhodnutí v této věci musí být vždy učiněno Českým telekomunikačním úřadem.

Pravděpodobnost rušení televizního příjmu je spojena zejména s následujícími situacemi:

 • TV přijímač nebo jeho přijímací anténa je umístěna v blízkosti základnové stanice sítě MFCN vysílající v pásmu 758 až 821 MHz (za kritickou vzdáleností lze považovat vzdálenost do cca 450 m od základnové stanice mobilní sítě),

 • do blízkosti TV přijímače je odložen mobilní telefon nebo je umístěno jiné koncové zařízení např. modem 5G nebo obdobné rádiové koncové zařízení,

 • v oblastech, kde je přijímán televizní signál na televizních kanálech 47 a 48 (tj. kmitočtů 678 MHz až 694 MHz),

 • v oblastech, kde je nižší úroveň pokrytí signálem DVB-T2,

 • při použití aktivní pokojové televizní antény,

 • při použití jakékoliv jiné náhražkové antény,

 • při použití venkovní televizní antény se zesilovačem signálu, zejména širokopásmovým v blízkosti základnové stance sítě MFCN,

 • při použití nevhodné konfigurace nebo závady televizního anténního systému.

Opatření ČTÚ, která negativní dopady na příjmem televizního signálu zmírňují:

 • Budované mobilní sítě provozované v pásmech 700 a 800 MHz musí splňovat podmínky stanovené v rozhodnutí o přídělu rádiových kmitočtů a v příslušném individuálním oprávnění k využívání kmitočtů.

 • Každá základnová stanice uváděná do provozu v pásmech 700 a 800 MHz bude testována v rámci povinného dvouměsíčního zkušebního provozu, což pomůže včas identifikovat a řešit případy rušení. Výsledky zkušebního provozu budou podkladem pro případné změny technických parametrů základnové stanice, tak aby k rušení nedocházelo.

 • ČTÚ bude průběžně adresně informovat veřejnost (samosprávy měst a obcí) o termínech zahájení zkušebního provozu základnových stanic v jejich lokalitě formou datové zprávy.

 • ČTÚ inicioval vznik koordinační skupiny, složené ze zástupců provozovatelů vysílacích sítí DVB-T/T2 a sítí MFCN. Skupina zajišťuje operativní komunikaci zainteresovaných subjektů při řešení případných potíží s rušením televizního příjmu, vyhodnocuje četnost jeho výskytu a včasnost odstraňování a navrhuje konkrétní operativní opatření k jeho minimalizaci.

 • ČTÚ na základě zkušeností s provozem sítí 4G v pásmu 800 MHz a odstraňování rušení zpracoval metodický pokyn upravující postup při šetření rušení. Materiál je vhodný pro firmy zabývající se problematikou televizních antén a rozvodů.

 • ČTÚ zavedl jednoduchý elektronický formulář pro oznámení rušení. Současně uvádí i kontakty na svá místně příslušná oblastní pracoviště, u kterých lze získávat další informace či přímo oznamovat konkrétní případy rušení.

V případě problémů s příjmem terestrické televize, vzniklých po zprovoznění základnových stanic sítě MFCN v místě vašeho bydliště, prosím kontaktujte místně příslušné pracoviště ČTÚ nebo k oznámení využijte elektronický formulář.

Jak postupovat – oznámení o rušení

 • Před podáním oznámení o rušení televizního příjmu na ČTÚ je doporučeno:
  • ověřit si, zda televizní přijímač a jeho přijímací anténa nevykazuje známky závady, doporučeno je kontaktovat sousedy, zda mají obdobné problémy s příjmem televize a od kdy.
  • Na interaktivní mapě si ověřte zadáním adresy místa rušeného zařízení, zda v blízkosti nebyla do zkušebního provozu spuštěna základnová stanice mobilní sítě. V případě, že problémy s rušením přetrvávají je doporučeno obrátit se na ČTÚ formou oznámení o rušení televizního příjmu.

Oznámení o rušení televizního příjmu:

Pro kontaktování Českého telekomunikačního úřadu má oznamovatel rušení možnost využít následující komunikační kanály:

Odborná pomoc firmám:

Pro odborné firmy, které se zabývají montáží přijímacích televizních antén ČTÚ nabízí možnost technické konzultace o způsobu měření a řešení EMC MFCN vs DVB-T/T2. Dále je doporučeno využít metodický dokument, který Úřad vydal: Postup ČTÚ při šetření rušení TV signálu z pásma 700 MHz, kde jsou uvedeny postupy Úřadu při šetření rušení včetně uvedení limitních hodnot měřených parametrů.

Další informace pro TV diváky:

Rušení televizního příjmu z pásma 700 MHz se projeví náhle, a to vždy až po spuštění základnové stanice mobilní sítě do zkušebního provozu, což je možno ověřit prostřednictvím interaktivní mapy, zadáním adresy místa, kde k rušení dochází a zjištěním, zda v dané lokalitě byla spuštěna do provozu základnová stanice MFCN.

Český telekomunikační úřad upozorňuje televizní diváky, že náklady spojené s odstraněním rušení televizního příjmu interferencemi z pásma 700 MHz jdou ze zákona na vrub operátora mobilní sítě pouze na základě konkrétního rozhodnutí ČTÚ. Proto je nezbytné, v případě podezření na rušení příjmu z pásma 700 MHz, vždy nejprve ohlásit tuto skutečnost na ČTÚ, který věc místně prošetří a informuje diváka o dalším postupu včetně jeho práv. V situaci, kdy si televizní divák nechá provést úpravy nejdříve u odborné firmy a až následně věc ohlásí ČTÚ nelze náklady spojené s již provedenou úpravou zpětně uplatňovat.

Top