RÁMCOVÁ POZICE ČTÚ k připomínkám k předběžné Analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zveřejnil předběžnou analýzu velkoobchodního trhu mobilních služeb (dále také jen „Analýza“) dne 8. března 2019 na své webové stránce. Jejím zveřejněním ČTÚ zahájil veřejnou konzultaci k tomuto dokumentu s cílem umožnit všem dotčeným subjektům vyjádřit se k předběžným závěrům ČTÚ. Veřejná konzultace trvala do 8. dubna 2019 a ČTÚ během ní obdržel připomínky a stanoviska od subjektů jak z řad síťových a virtuálních operátorů, tak ze strany jejich asociací, či dalších zainteresovaných subjektů.

ČTÚ v reakci na uplatněné připomínky, které obdržel k Analýze připravil Rámcovou pozici, kterou nyní zveřejňuje. Rámcová pozice ČTÚ vychází z provedeného posouzení obdržených připomínek, přičemž poznatky z obdržených připomínek ČTÚ využije při dokončení finální podoby návrhu Analýzy.

Rámcovou pozici včetně obdržených připomínek lze nalézt na webové stránce k předmětné veřejné konzultaci.

Top