SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/13/09.2006-63 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 13 – Velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/13/08.2006-30 vydal rozhodnutí Rady Úřadu č. SMP/13/09.2006-63, kterým se stanovuje společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu „Velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací“.

ČTÚ čj. 36 522/2006-609/VI. vyř.
odbor analýz trhů

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 12. 9. 2006.

Top