SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/2/04.2006-7 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 - přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/2/04.2006-18 vydal rozhodnutí Rady Úřadu č. SMP/2/04.2006-7, kterým se stanovuje společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu „ Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby“.

ČTÚ čj. 11 494 /2006-609/V. vyř.
odbor analýz trhů

Top