SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/7/09.2006-61 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 7 – Minimální soubor pronajatých okruhů

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/7/08.2006-29 vydal rozhodnutí Rady Úřadu č. SMP/7/09.2006-61, kterým se stanovuje společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu „Minimální soubor pronajatých okruhů“.

ČTÚ čj. 36 517/2006-609/VI. vyř.
odbor analýz trhů

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 12. 9. 2006.

Top