SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci uložení povinností uložených rozhodnutím č. REM/5/08.2015-7 na relevantním trhu č. 5 −; „Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 6 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/5/10.2014-9 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. REM/5/08.2015-7, kterým se na základě výsledku analýzy relevantního trhu ukládají povinnosti společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063 na relevantním trhu „Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací“.

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. srpna 2015.

čj. ČTÚ-2 238/2015-610/X. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top