SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu č. 2 - přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že po ukončení veřejné konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „Zákon“), zveřejnil podle § 51 odst. 2 Zákona výsledek analýzy se zapracovanými připomínkami z veřejné konzultace včetně stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Návrh opatření obecné povahy analýza trhu č. A/2/XX.2006-Y

Stanovisko ÚOHS

ČTÚ čj. 4 640/2006-609/III. vyř.
odbor analýz trhů

Top