SDĚLENÍ o zahájení přezkumu analýz relevantních trhů č. 1 a 2 (páté kolo)

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že zahájil páté kolo analýz relevantních trhů. Předmětem přezkumu budou nejprve analýzy relevantních trhů:

  • Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě – relevantní trh č. 1
  • Velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích – relevantní trh č. 2

Přezkum bude proveden podle platného Opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Při zpracování analýz výše uvedených relevantních trhů bude ČTÚ postupovat v souladu s Metodikou analýz relevantních trhů.

ČTÚ si je vědom, že v současné době dochází ke změnám legislativy na úrovni Evropské komise, která bude účinná v době platnosti výše uvedených analýz relevantních trhů. Při přezkumu předmětných analýz relevantních trhů proto ČTÚ dále v maximální míře zohlední případné změny vyplývající ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (dále jen „Kodex“), který je v současné době předmětem transpozice do národní legislativy (povinnost transpozice do 21. prosince 2020).

U dotčených relevantních trhů nejvýznamnější změnu oproti předchozím kolům analýz relevantních trhů představuje především aplikace článku 75 Kodexu. Dle tohoto článku Evropská komise do 31. prosince 2020 stanoví plošně jednotné (tzv. celounijní) maximální sazby za ukončení hlasového volání na obou výše uvedených trzích – tedy jak maximální sazby za ukončení hlasového volání v pevných sítích (FTR), tak maximální sazby za ukončení hlasového volání v mobilních sítích (MTR).

Čj. ČTÚ-13 016/2019-611
odbor ekonomické regulace

Top