Vzor smlouvy o koordinaci stavebních prací

[§ 10 zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“)]

........................................................................................
jako oprávněná osoba podle § 2 písm. d) zákona,

zastoupená / jejímž jménem jedná:

.....................................................................................,
jako povinná osoba podle § 2 písm. c) zákona,

zastoupená / jejímž jménem jedná:

(dále též jen „smluvní strany“)

 

uzavírají tuto

smlouvu o koordinaci stavebních prací[1]

 

I. Účel a předmět smlouvy

Tato smlouva se uzavírá mezi oprávněnou a povinnou osobou za účelem koordinace stavebních prací ve smyslu § 10 zákona.

Koordinací stavebních prací se pro účely této smlouvy rozumí[2]:

 1. Obsahové náležitosti projektu povinné osoby pro účely této smlouvy:
 • druh a umístění stavebních prací (v oblasti vymezené katastrálním územím), prvky stávající nebo plánované fyzické infrastruktury dotčené stavebními pracemi, zejména základní technické parametry a určení druhu fyzické infrastruktury, geometrické, výškové a polohové určení fyzické infrastruktury[3];
 • identifikace zhotovitele stavby včetně kontaktních údajů:
 • další informace o stavebních pracích (projektu) povinné osoby:

 

 1. Obsahové náležitosti projektu oprávněné osoby pro účely této smlouvy[4]:
 • druh a umístění stavebních prací (v oblasti vymezené katastrálním územím):
 • vymezení vysokorychlostní sítě oprávněné osoby, jejíž výstavba má být na základě této smlouvy koordinována:
 • projektová dokumentace (např. vymezením v příloze smlouvy):
 • identifikace zhotovitele stavby včetně kontaktních údajů:
 • další informace o stavebních pracích (projektu):

 

II. Práva a povinnosti stran při koordinaci stavebních prací (realizaci projektu)

 • závazek smluvních stran realizovat stavební práce podle čl. I ve vzájemné součinnosti a podmínky této součinnosti:
 • technické a časové podmínky (harmonogram) – předpokládané zahájení, průběh a dokončení koordinovaných stavebních prací:
 • podmínky (postup) v případě změny projektové dokumentace, změny technického řešení, změny harmonogramu:
 • závazky smluvních stran ve vztahu k řízení podle stavebního zákona:
 • podmínky vstupu na staveniště, podmínky účasti smluvních stran na kontrolních dnech a další podmínky realizace projektu:

 

III. Způsob rozdělení nákladů vyplývajících z koordinace stavebních prací mezi oprávněnou osobou a povinnou osobou

 • předběžný rozpočet projektu (předpokládané náklady na koordinované stavební práce):
 • způsob rozdělení jednotlivých nákladů (podle m2 zemních prací apod.):
 • podmínky úhrady nákladů (každá strana nese část nákladů ze svého, úhrada nákladů jednou ze stran s následnou refundací apod.):

 

IV. Další smluvní ujednání (závěrečná ustanovení)

 • kontaktní osoby za oprávněnou osobu a povinnou osobu pro účely plnění z této smlouvy:
 • doba trvání, způsoby a podmínky pro změnu a zánik smlouvy (výpovědí, dohodou, odstoupením od smlouvy, délka výpovědní doby atd.):
 • sankce za porušení povinností (smluvní pokuty, smluvní úroky z prodlení apod.):
 • možnost omezení rozsahu (limitace) náhrady škody[5]:
 • mlčenlivost a obchodní tajemství[6]:
 • prohlášení o právním režimu smlouvy a souvisejících povinnostech (případná povinnost uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. apod.):

 

Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují podpisy.

 

V..................dne.....................

 

 

…………………

Oprávněná osoba (podpis)                                                

 

…………………

Povinná osoba (podpis)

 

Přílohy ke smlouvě o koordinaci stavebních prací


Vysvětlivky ke vzoru smlouvy o koordinaci stavebních prací (pozn. nejsou součástí návrhu)

 

[1] Smlouva o koordinaci stavebních prací by zejména měla obsahovat identifikací oprávněné osoby, povinné osoby a dále v souladu s § 10 odst. 2 zákona vymezení fyzické infrastruktury, podmínky projektu na zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací, pro který oprávněná osoba žádá o koordinaci stavebních prací, časový průběh jeho provedení, údaje o zhotoviteli stavby, je-li znám, prvky dotčené stávající nebo plánované sítě elektronických komunikací a rozdělení nákladů vyplývající z koordinace stavebních prací mezi oprávněnou osobu a povinnou osobou.

Kurzívou uvedené v tomto vzoru smlouvy o koordinaci stavebních prací jsou podle názoru Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) pro předmětný typ smlouvy typické obsahové náležitosti, které však nejsou povinnými náležitostmi, tj. nebrání tomu, aby si smluvní strany ve smlouvě sjednaly odlišná, resp. další smluvní ujednání ve vzoru neuvedená, nebo, aby kurzívou uvedené části vzoru smlouvy upravily jinak. Ve věcech neupravených smlouvou se vztahy smluvních stran řídí příslušnými právními předpisy upravujícími smluvní vztahy.

[2] Smluvní strany zde vymezí předmět smlouvy, resp. jaké stavební práce mají být podle konkrétní smlouvy o koordinaci stavebních prací koordinovány. V souladu s § 10 odst. 1 zákona se může jednat pouze o takové stavební práce povinné osoby, které jsou zcela nebo zčásti financované z veřejných prostředků. To samozřejmě nevylučuje možnost, aby se smluvní strany v rámci jejich smluvní volnosti dohodly na koordinaci jiných stavebních prací, na které se § 10 zákona nevztahuje.

[3] Potřebné informace pro sestavení žádosti a smlouvy podle § 10 odst. 2 zákona může oprávněná osoba získat mimo jiné postupem podle tohoto zákona s využitím zejména § 11 (Poskytování údajů o stavebních pracích).

Stavební práce a fyzickou infrastrukturu je možné, především s ohledem na konkrétní druh stavby či fyzické infrastruktury vymezit šířeji, popř. úžeji tak, aby to bylo pro smluvní strany dostatečné pro účely plnění podle této smlouvy.

[4] S ohledem na požadavek zákona, aby byla žádost o koordinaci stavebních prací podána co nejdříve, nejpozději 1 měsíc před podáním žádosti (povinné osoby) o povolení, lze dovodit, že projekt oprávněné osoby bude zohledněn v „konečném“ (viz čl. 5 odst. 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/61 EU) projektu, který bude předložen v rámci žádosti o povolení stavebnímu úřadu.

[5] Smluvní strany si mohou upravit rozsah náhrady škody, popřípadě ponechat otázku náhrady škody na obecné právní úpravě.

[6] Smluvní strany mají možnost sjednat si povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s touto smlouvou nebo s jejím plněním o druhé smluvní straně dozvěděly, včetně povinnosti zachovávat mlčenlivosti i po skončení účinnost této smlouvy.

Soubory ke stažení
Top