Vzory smluv dle zákona č. 194/2017 Sb.

Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), v ustanovení § 4 odst. 2, § 8 odst. 2 a § 10 odst. 2 určuje, že při podání žádosti o přístup k fyzické infrastruktuře, žádosti o průzkum na místě nebo žádosti o koordinaci stavebních prací, bude její součástí vždy návrh na uzavření příslušné smlouvy. Žádost musí být písemná, lze ji tedy učinit v listinné nebo v elektronické podobě.

Podle § 3 odst. 3 písm. c) zákona má Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) povinnost zveřejnit (po provedení veřejné konzultace ve smyslu § 130 zákona o elektronických komunikacích k návrhům vzorů smluv) způsobem umožňujícím dálkový přístup vzory smluv jím vytvořené podle § 4, 8 a 10 zákona, tj. vzor smlouvy o přístupu k fyzické infrastruktuře, vzor smlouvy o průzkumu na místě a vzor smlouvy o koordinaci stavebních prací.

Základní obsahové náležitosti jednotlivých vzorů návrhů smluv jsou obsaženy v § 4 odst. 2, § 8 odst. 2 a § 10 odst. 2 zákona. Další obsah smluv závisí především na konkrétním předmětu smlouvy (dotčené fyzické infrastruktuře, resp. dotčených stavebních pracích). V souladu s druhou větou § 1725 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je přitom v mezích právního řádu smluvním stranám ponecháno na vůli svobodně si smlouvu ujednat a určit její obsah.

Smluvními stranami předmětných smluv jsou oprávněná osoba podle § 2 písm. d) zákona a povinná osoba podle § 2 písm. c) zákona.

Oprávněná osoba má podle § 4 odst. 3, § 8 odst. 3 a § 10 odst. 3 zákona povinnost využít vzor smlouvy (o přístupu k fyzické infrastruktuře, o průzkumu na místě, o koordinaci stavebních prací), který zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup ČTÚ nebo vzor vytvořený a zveřejněný povinnou osobou.

Povinná osoba však nemá (na rozdíl od ČTÚ) povinnost vlastní vzory předmětných smluv vytvořit a zveřejnit je.

Cílem uložení povinnosti použít vzor smlouvy zveřejněný ČTÚ nebo povinnou osobou je podle důvodové zprávy k zákonu zjednodušení a urychlení vyhodnocení žádosti oprávněné osoby osobou povinnou.

S ohledem na mnohost druhů fyzické infrastruktury a stavebních prací (například fyzická infrastruktura určená k poskytování dopravních služeb, pro poskytování služeb přepravy, přenosu nebo distribuce plynu nebo elektřiny, rozvodu tepelné energie atd.), které mohou být předmětem daných smluv, lze doporučit, aby v případě, že povinná osoba zveřejní jí vytvořený vzor smlouvy, bylo využito takového vzoru, který by měl být specifikován pro konkrétní typ infrastruktury (stavební práce), a který by tak měl více reflektovat konkrétní předmět smlouvy v konkrétním případě.

ČTÚ vytvořené vzory smluv lze naproti tomu považovat za vzory obecné, které by měly být využitelné pro různé druhy infrastruktury, resp. stavebních prací, avšak obsahují pouze základní, doporučený rámec smluvních ujednání. Vzory smluv vytvořené ČTÚ vychází se zákonem stanovených obsahových náležitostí (viz výše uvedené) a tyto zákonné obsahové náležitosti jsou ve vzorech dále konkretizovány podrobnějšími náležitostmi (viz kurzívou vyznačené části vzorů smluv), které ČTÚ považuje z hlediska sestavení předmětných smluv za důležité, nikoli však nezbytné. Tyto demonstrativně uvedené a podle názoru ČTÚ typické obsahové náležitosti předmětných smluv tak samozřejmě nebrání tomu, aby si smluvní strany mezi sebou sjednaly odlišná, resp. další smluvní ujednání, ve vzorech smluv vytvořených ČTÚ neuvedená, nebo, aby kurzívou uvedené části vzorů smluv upravily odlišným způsobem (podrobněji ve formulářích jednotlivých vzorů smluv).

Top