Vzor smlouvy o průzkumu fyzické infrastruktury na místě

[§ 8 zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“)]

 

........................................................................................
jako oprávněná osoba podle § 2 písm. d) zákona,

zastoupená / jejímž jménem jedná:

.....................................................................................,
jako povinná osoba podle § 2 písm. c) zákona,

zastoupená / jejímž jménem jedná:

(dále též jen „smluvní strany“)

 

uzavírají tuto

smlouvu o průzkumu fyzické infrastruktury na místě[1]

 

I. Předmět a účel smlouvy

Tato smlouva se uzavírá mezi oprávněnou a povinnou osobou za účelem provedení průzkumu fyzické infrastruktury ve smyslu § 8 zákona.

Průzkumem fyzické infrastruktury na místě se pro účely této smlouvy rozumí[2]:

 

Povinná osoba se zavazuje umožnit průzkum fyzické infrastruktury na místě v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě.

Oprávněná osoba se zavazuje dodržovat podmínky provedení průzkumu fyzické infrastruktury na místě stanovené touto smlouvou a zaplatit cenu za toto provedení průzkumu podle článku III. této smlouvy.

Fyzická infrastruktury, o jejíž průzkum na místě se na základě této smlouvy žádá[3]:

 • technické parametry a určení druhu fyzické infrastruktury:
 • lokalizace (obec, katastrální území, případně čísla parcelní):
 • geometrické, výškové a polohové určení fyzické infrastruktury[4]:

 

Způsob provedení průzkumu na místě:

Termín a předpokládaná doba trvání průzkumu na místě:

 

II. Práva a povinnosti smluvních stran při průzkumu fyzické infrastruktury na místě

 

 • vymezení kontaktních osob oprávněné osoby a povinné osoby k provedení průzkumu fyzické infrastruktury na místě:
 • povinnost povinné osoby určit bezpečnostní a další podmínky provedení průzkumu fyzické infrastruktury na místě:
 • právo povinné osoby udílet pokyny při provádění průzkumu fyzické infrastruktury na místě:            
 • povinnost oprávněné osoby dodržovat podmínky stanovené povinnou osobou pro provedení průzkumu fyzické infrastruktury na místě a pokyny udělené povinnou osobou při provádění průzkumu fyzické infrastruktury na místě:
 • povinnost oprávněné osoby prokázat povinné osobě získání nezbytných povolení, souhlasů nebo oznámení příslušnému správnímu orgánu apod., např. k provedení sondy:

III. Cena za provedení průzkumu na místě

 • cena za provedení průzkumu na místě (zejména náklady povinné osoby na provedení průzkumu fyzické infrastruktury na místě, náhrada za omezení vlastnického práva) konkrétní částkou nebo stanovením způsobu určení ceny (např. vázáním ceny na dobu průzkumu na místě):
 • platební podmínky – splatnost a forma úhrady (hotovost, bankovní převod apod.), možnost úhrady ceny ve splátkách a další platební podmínky:

 

IV. Další smluvní ujednání (závěrečná ustanovení)

 • doba trvání, způsoby a podmínky pro změnu a zánik smlouvy[5] (výpovědí, dohodou, odstoupením od smlouvy, délka výpovědní doby atd.):
 • sankce za porušení povinností (smluvní pokuty apod.):
 • možnost omezení rozsahu náhrady škody[6]:
 • mlčenlivost a obchodní tajemství[7]:
 • prohlášení o právním režimu smlouvy a souvisejících povinnostech (případná povinnost uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. apod.):

 

V.

Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují podpisy.

 

V.................dne.....................


…………………                                                      

Oprávněná osoba (podpis)                                             

 

…………………

Povinná osoba (podpis)

 

Přílohy ke smlouvě o průzkumu fyzické infrastruktury na místě:

 


Vysvětlivky ke vzoru smlouvy o průzkumu fyzické infrastruktury na místě (pozn. nejsou součástí návrhu smlouvy o průzkumu fyzické infrastruktury na místě podle § 8 odst. 2 zákona):

 

[1] Smlouva o průzkumu fyzické infrastruktury na místě by zejména měla obsahovat identifikací oprávněné osoby, povinné osoby a dále v souladu s § 8 odst. 2 zákona vymezení prvků fyzické infrastruktury, o jejíž průzkum na místě se žádá, a stanovit způsob, termín a cenu provedení průzkumu na místě.

Kurzívou uvedené v tomto vzoru smlouvy průzkumu fyzické infrastruktury na místě jsou podle názoru Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) pro předmětný typ smlouvy typické obsahové náležitosti, které však nejsou povinnými náležitostmi, tj. nebrání tomu, aby si smluvní strany ve smlouvě sjednaly odlišná, resp. další smluvní ujednání ve vzoru neuvedená, nebo, aby kurzívou uvedené části vzoru smlouvy upravily jinak.

[2] Smluvní strany vymezí, v čem, resp. v jaké činnosti má průzkum na místě má v konkrétním případě spočívat. Je přitom žádoucí, aby oprávněná osoba uvedla již v rámci návrhu smlouvy své požadavky na způsob provedení průzkumu fyzické infrastruktuře povinného.

[3] Informace o fyzické infrastruktuře potřebné pro její vymezení může oprávněná osoba získat mimo jiné postupem podle § 6 zákona (právo na poskytnutí souboru minimálních údajů o fyzické infrastruktuře povinných osob).

[4] Fyzickou infrastrukturu je možné, především s ohledem na konkrétní typ infrastruktury vymezit šířeji, popř. úžeji tak, aby to bylo pro smluvní strany dostatečné pro účely plnění podle konkrétní smlouvy. Stavby, které se neevidují v katastru, jsou obvykle identifikovány prostřednictvím katastrálního území a parcelního čísla pozemku, na němž jsou postaveny, a stručnou charakteristikou. Např. „Stavba větrné elektrárny na pozemku p.č. X v k.ú. Y“. Ve spíše výjimečném případě, kdy je více stejných staveb na jednom pozemku, lze doplnit další bližší identifikační údaj ze stavební dokumentace – např. u sloupu elektrického vedení jeho číslo apod.

[5] Důvodem zániku smlouvy může být například následná nemožnost plnění, kdy z objektivních důvodů (např. z důvodů vydání rozhodnutí, které nebylo vyvoláno konáním či nekonáním smluvních stran), nelze průzkum na místě provést.

[6] Smluvní strany si mohou upravit rozsah náhrady škody, popřípadě ponechat otázku náhrady škody na obecné právní úpravě.

[7] Smluvní strany mají možnost sjednat si povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s touto smlouvou nebo s jejím plněním o druhé smluvní straně dozvěděly (popř. si okruh takových skutečností vymezit podle potřeb smluvních stran), včetně povinnosti zachovávat mlčenlivosti i po skončení účinnosti smlouvy.

Soubory ke stažení
Top