TISKOVÁ ZPRÁVA: STANOVISKO ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU K PROBLEMATICE AGREGACE U SLUŽEB ŠIROKOPÁSMOVÉHO PŘÍSTUPU K INTERNETU S VYUŽITÍM TECHNOLOGIE ADSL

Tisková zpráva k problematice agregace datového provozu v síti společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., při poskytování služby širokopásmového přístupu k síti Internet s využitím technologie ADSL.

Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) v poslední době se znepokojením sleduje informace, jejichž společným jmenovatelem je problematika agregace datového provozu v síti společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., při poskytování služby širokopásmového přístupu k síti Internet s využitím technologie ADSL (dále jen ADSL služby). Z těchto informací vyplynulo, že poté, co společnost ČESKÝ TELECOM, a. s. opětovně spustila ve své síti agregaci, poklesla v mnoha případech skutečně využitelná datová rychlost až k úrovni běžného dial-up internetového připojení.

Na základě dostupných poznatků ČTÚ konstatuje, že komplikace, způsobené agregací datového provozu při poskytování ADSL služeb, mají několik základních příčin.

ČTÚ považuje za potřebné zdůraznit, že jedním ze základních faktorů, které ovlivňují kvalitu ASDSL služeb z hlediska rychlosti datového přenosu, je při síťové aplikaci agregace zejména samotný způsob používání ADSL služeb jednotlivými koncovými uživateli. Chování uživatelů ADSL služeb má totiž na dopady agregace na kvalitu ADSL služeb (zejména dosaženou efektivní rychlost) podstatný vliv. ČTÚ v této souvislosti považuje za samozřejmé, že zákazník má transparentní a korektní informaci o tom, jaké služby, v jaké kvalitě mu mohou býti poskytnuty a jakým způsobem si může kvalitu služby ověřit. Koncový zákazník si musí být např. vědom toho, že vzhledem k použitým přenosovým protokolům u technologických prvků v síti (např. ADSL, DSLAM), nemůže nikdy (a to ani v teoretickém případě), dosáhnout inzerované maximální přenosové rychlosti. Zároveň je však naprosto nezbytné, aby zákazník, v případě vzniku technických problémů při využívání služby, měl nepřetržitou možnost obrátit se na kontaktní pracoviště poskytovatele služby se žádostí o informaci. Zákazníkovi musí být vždy požadovaná informace neodkladným a korektním způsobem poskytnuta.

ČTÚ předpokládá, že společnost ČESKÝ TELECOM, a. s. je dostatečně obeznámena s potížemi, které v souvislosti se zprovozněním agregace signalizují zákazníci alternativních provozovatelů, resp. alternativní provozovatelé samotní. ČTÚ očekává, že ze strany společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., budou tyto poznatky využity při úpravě nastavení agregačních parametrů nabízených ADSL služeb. ČTÚ se oprávněně domnívá, že ze strany společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., nebyla problematika možných dopadů agregace na kvalitu ADSL služeb dostatečně zohledněna ve smlouvách mezi ČESKÝM TELECOMEM, a. s. a společnostmi (alternativními provozovateli), nabízejícími ADSL služby koncovým uživatelům. V jejich rámci musí být upraveny i podmínky, které by měl smluvní poskytovatel ADSL služeb respektovat ve své obchodní strategii. Jde především o podmínky směřující k posuzování toho, zda se jedná o zákazníka s předpokládaným silným nebo slabým provozním zatížením, čemuž by následně měla i odpovídat příslušná alokace v systémech DSLAM.

Z pohledu možných opatření na straně ČESKÉHO TELECOMU, a. s. je podle názoru ČTÚ zásadním aspektem i nezbytnost, zejména v problémových lokalitách, zvýšit přenosovou kapacitu páteřní telekomunikační sítě použité pro technologie DSLAM.

ČTÚ si vyžádal od společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. podrobnou informaci, aby zvážil případné další opatření, resp. využil svých zákonných oprávnění ve prospěch uživatelů telekomunikačních služeb.

Podle ČTÚ je podstatným aspektem dopadů agregace na kvalitu ADSL služeb současně i zvolená obchodní strategie společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., a společností, které ADSL služby nabízejí koncovým uživatelům. Jestliže totiž společnost ČESKÝ TELECOM, a. s., velkoobchodně ADSL služby nabízí s předem definovaným agregačním poměrem, jde o jeden z klíčových momentů, který musí alternativní provozovatelé zohlednit ve své obchodní strategii vůči koncovým zákazníkům. Při velké lokální penetraci uživatelů ADSL služeb, kteří využívají vyšší rychlostní limity, může nastavená agregace při převisu downstreamu (stahování dat) v rámci příslušného přístupového bodu negativně ovlivňovat efektivně dosahované přenosové rychlosti. Z tohoto důvodu je proto nutné, aby si alternativní provozovatelé vyjednávali podmínky přístupových smluv se společností ČESKÝ TELECOM, a. s. tak, aby podmínky agregace odpovídaly jejich obchodním záměrům a nebo naopak, aby jejich obchodní strategie směrem ke koncovým uživatelům ADSL služeb smluvně nastavené podmínky agregace respektovala.

Ing. David Stádník, v. r.
Předseda Českého telekomunikačního úřadu

Praha 28. listopadu 2003

Kontakt:Ing. Břetislav Janík, odbor informatiky - Public Relations,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2003

Soubory ke stažení
tz022008.pdf(27.08 KB)
Top