TISKOVÁ ZPRÁVA Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 13. týdnu 2014

Praha, 28. března 2014 – Český telekomunikační úřad u všech tří mobilních operátorů a dalších čtyř desítek vybraných poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací prověřil, jak firmy do smluvních podmínek zapracovaly povinnosti stanovené novelou zákona o elektronických komunikacích. Šestiměsíční lhůta pro provedení povinných změn uplynula 8. února 2014.

ČTÚ se při analýze smluvní dokumentace zaměřil zejména na to:

  • zda poskytovatel služeb účastníkovi umožňuje vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu určitou za stejných podmínek jako smlouvu na dobu neurčitou,
  • v jaké výši je stanovena případná sankce, k jejíž úhradě je účastník povinen v případě předčasného ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou,
  • pokud poskytovatel ve svých smluvních podmínkách využívá institut „automatického prodloužení smlouvy“, je ve smluvních podmínkách zapracována informace o povinnosti poskytovatele informovat účastníka způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování, a to nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy obsahující ujednání o automatickém prodloužení smlouvy, o možnosti a způsobu, jak ukončit smlouvu,
  • zda obsahuje návrh smlouvy informaci o právu účastníka odstoupit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku, případně mimo prostory obvyklé k podnikání, když počátek běhu této lhůty je stanoven ke dni, kdy bylo účastníkovi v listinné nebo elektronické podobě poskytnuto písemné vyhotovení smlouvy.

Podstatná pochybení u kontrolovaných subjektů ČTÚ zjistil v případě požadavku úhrad při předčasném ukončení smlouvy. Většina poskytovatelů sice vzala zákonnou limitaci výše této úhrady na vědomí, jen nemnoho z nich ale provedlo takovou úpravu smluvních podmínek, aby ji bylo možné bez výhrad označit za vyhovující.

Významná část poskytovatelů požaduje při předčasném ukončení smlouvy jednak doplacení rozdílu mezi „plnou“ cenou a cenou pro účastníka zlevněnou z důvodu přijetí závazku, a k tomuto rozdílu dále pětinu měsíčních paušálů zbývajících do konce závazku.

Jeden z významných poskytovatelů pak nově uplatňuje smluvní model, kdy uzavírá pouze smlouvy formálně označené jako smlouvy na dobu neurčitou, nicméně pokud účastník odebírá služby v určitém „věrnostním období“ (12 měsíců), je mu poskytována tzv. „věrnostní sleva“. Účastník sice má kdykoliv možnost smlouvu na dobu neurčitou vypovědět, avšak v případě, že tak učiní, je mu v plné výši doúčtován rozdíl mezi cenou bez poskytnuté slevy a cenou zlevněnou. Z uvedeného je zřejmé, že by tímto způsobem mohla být obcházena zákonná limitace, a uvedený postup proto bude předmětem dalšího šetření úřadu.

Rada ČTÚ se na zasedání ve 13. týdnu s výsledky analýzy smluvních podmínek seznámila a požádala o průběžné informování o průběhu šetření nedostatků a probíhajících správních řízeních.

Dále Rada ČTÚ projednala návrh rozhodnutí o uložení povinnosti umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami výběr cen nebo cenových plánů, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu. Rada ČTÚ souhlasila s předložením návrhu k veřejné konzultaci.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 28. března 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ III/2014

Soubory ke stažení
tz2028032014.pdf(154.03 KB)
Top