VÝZVA k podávání připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 380-470 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz.
Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomuni­kačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 380 MHz a 470 MHz.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 12 758/2005-605
odbor mezinárodních vztahů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV‑P/15/03.2006‑14 pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

MobilKom a.s. doručeno 24. 1. 2006

Kovařík Lubor doručeno 9. 2. 2006

SŽDC, s.o. doručeno 10. 2. 2006

SAZKA, a.s. doručeno 10. 2. 2006

KonekTel, a.s. doručeno 10. 2. 2006

NAM system, a.s. doručeno 10. 2. 2006

KonekTel, a.s. doručeno 13. 2. 2006

Stanoviska a názory

kanálová rozteč

22.11.2015 - 15:05 Ivan Kysela
Společnost: RADOM

Měla by se jednoznačně definovat kanálová rozteč v příslušných úsecích /někde chybí/. Za stávajícího stavu, přestože převážná většina rádiových zařízení musí být schválena pro rozteč 12,5 kHz, je přidělována šířka kanálu 25 kHz (a poplatky jsou tedy 2x vyšší, i když by byla možnost efektivnějšího využití úseku).

425-430 MHz

22.11.2015 - 15:05 Lubor Kovařík
Společnost: Lubor Kovařík-radiostanice

Dle článku "6 Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službě" i dle dřívějších informací bude v pásmu 425 - 430 MHz uplatňován plán - cituji : " V pásmu 425&#—430 MHz nebude od 1. ledna 2008 Úřad vydávat oprávnění pro jednotlivé simplexní spoje, pro které bude určeno pásmo 406,1&#—410 MHz. Stávající spoje mohou být provozovány do konce platnosti jejich oprávnění, maximálně do 31. prosince 2012". Přes zjevné a zásadní problémys harmonizací kmitočtového spektra s EU se dané opatření jeví možná jako nutné, ale i problematické. V současné době řada držitelů oprávnění v daném pásmu provozuje velmi "mladé" simplexní datové radiové sítě, některé z nich jsou i dost rozsáhlé. Daná lhůta pro provoz těchto sítí je podle mne vzhledem k jejich investiční náročnosti krátká. Nejhorší na celé záležitosti je, že v některých případech se bude změna týkat uživatelů, kteří již byli dříve nuceni ze známých důvodů ukončit provoz plně funkčních sítí v pásmu 300 MHz a sítěmi v pásmu 425 - 430 MHz je nahradit. Protože věřím, že k tomu, že už v současné době nelze přidělovat žadatelům kmitočty z rozmezí 406,1&#—410 MHz, jsou závažné důvody, měli by podle mého názoru být držitelé oprávnění alespoň informováni o plánované změně v oprávnění nebo k oprávnění přiloženým dopisem. Samozřejmě v případech, kdy je jisté, že budou nuceni kmitočet změnit. Při dodávce technologie nové sítě nebo jejím rozšiřování lze totiž vybrat technologii (nebo alespoň její podstatnou část), která umožní přeladění sítě s relativně malými náklady. Běžný uživatel věstníky ani web ČTÚ nečte, dodavatelé sítí zase v některých případech mají bohužel zájmy odlišné od zákazníků.

Top