VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/8/XX.2015-Y, trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích

Český telekomunikační úřad zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/8/XX.2015-Y, trhu – č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích.

Připomínky k návrhu OOP č. A/8/XX.2015-Y lze uplatnit do 1 měsíce od data zveřejnění.

čj. ČTÚ-52 293/2015-611
odbor ekonomické regulace

Diskuse je uzavřena.

Výsledky veřejné konzultace:

  • vypořádání připomínek zde
  • stanovisko ÚOHS zde

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

 

Stanoviska a názory

Závěry analýzy č. A/8/XX.2015-Y, trhu č. 8

03.09.2015 - 21:09 Robert Kadlec
Společnost: BTS Mobil

Nesouhlasím se závěry Vaší analýzy. Pokud koncový zákazník dostane od síťového operátora maloobchodní nabídku, která je hluboko pod velkoobchodní nabídkou, kterou mám např. já jako MVNO k dispozici není mě jasný důvod existence virtuálních operátorů. Pro snižování maloobchodní ceny je nulový.

Velkoobchodní ceny beze změn již přes 2 roky

04.09.2015 - 08:09 JIndřich Rajnoch
Společnost: TVNET s.r.o.

Přestože na poli mobilních služeb došlo k mnoha cenovým změnám u velkých mobilních operátorů, jsou naše velkoobchodní ceny stále stejné již 2 roky. Na druhé straně se ještě dozvídáme o VIP firemních tarifech nebo tarifech pro státní správu, které jsou pro nás prakticky likvidační. Při pokusu o dohodu s poukázáním na tyto skutečnosti se dozvídáme že "to ale řeší jiné oddělení, s tím nemůžeme nic dělat ".

nesouhlas se závěry analýzy

04.09.2015 - 08:09 Miroslav Hošek
Společnost: EURO OPERÁTOR

Regulace by měla fungovat naprosto stejně nebo velmi podobně jako ve fixní části. Je velkoobchodní cena a maloobchodní cena nesmí být nižší jak velkoobchodní.Mobilní operátor pak nesmí dát tuto nabídku nižšší než dává svým virtuálům. když jsem se dostal k nabídkám veřejné zprávy, kde mají zaměstanci za 100Kč neomezneý tarif (Olomoucký magistrát - T-Mobile) Je to neuvěřitelné. Takto v životě nemůže dojít ke konkurenci. Operátoři s nás mají pak srandu a dosvědčuje tomu i množství čísel které virtuální operátoři mají. Co se týká pak nabídky datových služeb, tak ty jsou v tuto chvíli dokonce horší, než nabízí operátor svým koncovým klientům. Nesouhlasím s výsledky analýzy.

Síťový operátor O2 aktivně brání vzniku MVNO

08.09.2015 - 13:09 Pavel Humpolík
Společnost: Aspekt invest

Rozumím tomu, že Váš Úřad nemá možnost pozorovat veškeré dění na trhu a musí pracovat s informacemi, které získává zejména od hlavních síťových operátorů. Nemá proto dostatek relevantních informací. Na straně 38, řádek 1417 - 1419 je mimo jiné uvedena tato věta: "Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že z globálního pohledu všech majetkově nezávislých MVNO, nemá poznatky indikující riziko vytlačení majetkově nepropojených MVNO z velkoobchodního i navazujícího maloobchodního trhu mobilních služeb." Velmi se omlouvám za silná slova, ale tato věta je fackou do tváře všem bývalým zaměstnancům mé firmy a dalším více než 1500 zákazníkům, kteří byli vystaveni silnému psychickému nátlaku od zaměstnanců společnosti Bonerix(O2 Family) ovládané operátorem O2. Níže uvedené skutečnosti totiž dokazují, že síťový operátor O2 prostřednictvím firmy Bonerix (O2 Family) aktivně brání vzniku nových MVNO a neváhá přitom využít i níže uvedených agresivních obchodních praktik. Již od roku 2008 spolupracovala moje firma Aspekt invest s operátorem O2 (tehdy Telefonica O2), přeprodávali jsme tehdy telekomunikační služby se souhlasem operátora a na základě oznámení o telekomunikační činnosti. Začátkem roku 2013 jsem se rozhodl začít provozovat svoje služby formou MVNO a tuto skutečnost jsem předem oznámil dvěma zaměstnancům společnosti Telefonica O2. Jmenovitě paní Czyžové a panu Mitrengovi. Několik dní po projevení mého zájmu o provozování MVNO spustila společnost Bonerix společně se zaměstnanci Telefonica O2 bezprecedentní útok na naši společnost. Na více než 2000 telefonních čísel, které získala společnost Bonerix na základě informací od Telefonica O2, přicházelo denně desítky SMS s výhružkou odpojení čísla, pokud toto číslo nebude registrováno ke společnosti Bonerix... Po dobu dalších tří dnů byli naši klienti obtežováni řadou telefonických hovorů od zaměstnanců společnosti Bonerix, byl na ně vyvíjen silný psychický nátlak a byly jim podávány záměrně zavádějící nebo přímo nepravdivé informace. Výhružné SMS a první telefonáty od Bonerix začaly přicházet v pátek odpoledne přibližně hodinu po skončení pracovní doby Vašeho Úřadu, aby se nemohli koncoví uživatelé na Váš úřad obrátit. Více než 1500 bývalým klientům společnosti Aspekt invest, kteří odmítli přistoupit na tento brutální nátlak, bylo následně ihned druhý den, tedy v sobotu odpoledne číslo zablokováno pro odchozí hovory, v úterý pak zcela odpojeno z provozu. Kdo odmítl registrovat svoje číslo do Bonerix, do dnešního dne nedokázal ani přenést svoje číslo k jinému operátorovi a o svoje číslo tak definitivně přišel. Na základě těchto událostí probíhajících ve dnech 28.11.2013 - 2.12.2013 bylo podáno jedno trestní oznámení, bylo vedeno správní řízení s operátorem O2 a na základě desítek podnětů od koncových uživatelů Váš Úřad sám vyvolal správní řízení, které mělo prokázat používání agresivních praktik společnosti Bonerix. Do dnešního dne jsem však nikde nezaznamenal zprávu o tom, že by společnost Bonerix dostala nějakou pokutu nebo zda Úřad vyvodil nějaké důsledky pro tuto společnost. Výše uvedené praktiky se netýkají jenom mojí společnosti, ale podle mých informací takto postupovala firma Bonerix u řady jiných firem. Na základě medializace našeho problému se nám totiž začali ozývat stovky dalších koncových uživatelů jiných firem a žádali nás o pomoc. Jsem připraven doložit svoje tvrzení velkým množstvím materiálů a svědectví od koncových uživatelů. Věřím, že se touto záležitostí bude Úřad dále zabývat. Celý náš příběh s podrobným popisem událostí je k nalezení na adrese: http://www.aspektinvest.cz/o2-bonerix

Komentář k analýze č. A/8/XX.2015-Y, trhu č. 8

11.09.2015 - 12:09 Petr Hejduk
Společnost: COOP Mobil

Analýza trhu č. 8 zabývající se vývojem a stavem na trhu služeb mobilních komunikací zpracovává množství relevantních dat z této oblasti shromažďované ČTÚ za období od definice trhu č. 8 v roce 2012 do konce roku 2014. Analýza je zaměřena na změnu chování a stav tohoto trhu související zejména se vstupem tzv. virtuálních operátorů, ať už MVNO nebo MVNE, na tento trh.Chtěl bych upozornit na to, že analýza neobsahuje přesnou, jednoznačnou a srozumitelnou definici těchto nových subjektů. Kdo jsou MNO všichni víme, ale kdo jsou, a případně nejsou, MVNE a MVNO a jaké jsou atributy pro zařazení jednotlivých subjektu působících na trhu do kategorie virtuálních operátorů, není v analýze jasně a jednoznačně stanoveno. Absence definice virtuálních operátorů pak vede k tomu, že pečlivě shromážděná data jsou ne zcela správně interpretována a jsou z nich vyvozovány ne zcela objektivní závěry. Například subjekty jako Bonerix (O2 Family), Tesco Mobil a Bleskmobil (a našly by se i další) nejsou virtuálními operátory. Jejich 100% majetkové propojení s MNO je jednoznačně řadí k MNO a na trhu tyto subjekty působí jako „prodloužená ruka“ MNO, kteří je evidentně zvýhodňují. Příkladem může být tarif MINI Bonerixu s měsíčním paušálem 49 Kč, neomezeným voláním on-net zdarma a cenou za volání mimo síť za 1,20 Kč/min. Takovému tarifu nemohou skuteční virtuální operátoři konkurovat a byla by na místě regulace v tom smyslu, aby MNO nemohl nabízet u svých služeb a služeb svých „přeprodejců“ maloobchodní ceny, které jsou pod cenou jeho velkoobchodní nabídky pro MVNE/MVNO ve své síti. Obdobný stav je i u balíčků služeb, zejména s vyššími objemy dat, kdy virtuální operátoři od MNO dostanou nabídku, na jejímž základě nemohou vytvořit konkurenceschopnou maloobchodní nabídku. K nepřehlednosti a netransparentnosti na analyzovaném trhu přispívá i skutečnost, že nejsou v Referenční databázi čísel (RDČ) vedeny rozsahy čísel používaných jednotlivými právními subjekty působícími na trhu č. 8. MNO ve většině případů účtuje za volání a SMS přicházející od subjektů, které nejsou v jeho síti, rozdílné ceny podle toho, zda je volání a SMS směrováno na jeho vlastní kmenová telefonní čísla nebo na čísla právních subjektů, které mají čísla umístěná v jeho síti. Přitom subjekt terminující v síti tohoto MNO nemá možnost kontroly oprávněnosti a správnosti cen, které mu MNO účtuje, což je zcela netransparentní. Přitom by stačilo každému právnímu subjektu, který na sledovaném trhu působí, přidělit OpID a jím používané rozsahy a jeho OpID zavést do RDČ. Databáze je na to připravena. V resynchronizačním souboru je u každého telefonního čísla za OpID sítě MNO uvedeno v závorce i číslo, kde by mělo být OpID subjektu, který má čísla v síti MNO. Zatím je tam v závorce číslo shodné s OpID MNO. Úřad by měl přijmout ve smyslu tohoto návrhu opatření a uložit všem subjektům působícím na sledovaném trhu povinnost mít OpID, pokud ho již nemají, a doplnit své používané rozsahy čísel do RDČ. Pak by byla kontrola účtování výše uvedených cen transparentní a přístupná všem subjektům, které RDČ kvůli směrování volání a SMS již nyní používají. Zároveň povinnost mít OpID a používaná čísla zveřejnit v RDČ by měl být jedním ze základních atributů virtuálního operátora.Nakonec bych chtěl konstatovat, že se závěrem analýzy trh č. 8, že test tří kritérií prokázal, že trh není třeba dále sledovat a analyzovat, nelze v současné době souhlasit.Dokud se na sledovaném trhu výše uvedený stav nezmění, měl by Úřad trh i nadále sledovat a v analýze trhu pokračovat. A měl by trh sledovat hlavně se zaměřením na velkoobchodní nabídky, zejména datových služeb a přístupu k LTE tak dlouho, dokud nebude kritérium konkurenceschopnosti a transparentnosti skutečně naplněno.

Reakce na analýzu č. A/8/XX.2015-Y, trhu č. 8

11.09.2015 - 13:09 Lukáš Honek
Společnost: FAYN Telecommunications s.r.o.

Jestliže měla Analýza č. A/8/XX.2015-Y, trhu č. 8 z roku 2012 odpovědět zejména na možnosti vstupu dalších subjektů na tento trh (kritérium číslo 1 – Existují významné a trvalé překážky pro vstup na trh?), pak s analýzou lze souhlasit: Podmínky pro vstup dalších subjektů se od roku 2013 dramaticky zlepšily. Jsme rádi, že si to v druhé polovině roku 2015 můžeme říci s jistotou.

Analýza č. A/8/XX.2015-Y, trhu č. 8 však rozebírá další záležitosti, které se nevztahují pouze na vstup nových subjektů na trh, ale pojednává o aktuálnější situaci těchto subjektů, především MVNO. S těmito závěry již souhlasit nelze.

Vyhodnocovat kritérium číslo 2 pouze „pro úplnost“ je vzhledem k důležitosti hospodářské soutěže nevhodné. Stejně tak je špatně závěr „Struktura vymezeného trhu směřuje v příslušném časovém období k účinné hospodářské soutěži.“ Při zodpovídání kritéria číslo 2 je brán příliš velký zřetel na virtuální operátory majetkově provázané s MNO (značkoví přeprodejci). Tito nejsou plnohodnotnými strůjci hospodářské soutěže, jelikož cenovou a technologickou politiku udává MNO. Po odečtení jejich podílu na trhu zbývá na majetkově neprovázané virtuální operátory (MVNO) zanedbatelný tržní podíl a tím pádem mnohem menší šance trh měnit.

Dále je v analýze uvedeno, že „Úřad konstatuje, že z globálního pohledu všech majetkově nezávislých MVNO, nemá poznatky indikující riziko vytlačení majetkově nepropojených MVNO z velkoobchodního i navazujícího maloobchodního trhu mobilních služeb.“ S tímto nelze souhlasit.

Za FAYN Telecommunications jsme dodali již v roce 2014 obchodní analýzu s modelací na 5 let dopředu. Tuto jsme doplňovali v lednu 2015 o důkazy nabídek tzv. šedých operátorů, jakožto i důkazy veřejných maloobchodních nabídek MNO nižších, než velkoobchodních nákupních cen MVNO. Domnívám se, že tyto podklady hovořily tak, že situace bude beze změny obtížná a nepovede ke konkurenčnímu prostředí na trhu. A jak uvedu dále, změna nenastala.

Aktuální situaci na trhu vnímáme v přímém rozporu s výše uvedeným konstatováním Úřadu. Od roku 2013 se trh významně proměnil, maloobchodní ceny i dle Úřadu výrazně poklesly, avšak velkoobchodní nákupní ceny MVNO se stále ještě nezměnily. Mnohá jednání s MVNE/MNO za účelem korekce smluv a cen byla zcela marná. Situace je obzvláště nevhodná v oblastech:

- mobilních dat (zcela nemožné nabízet stejné technologie, objemy a ceny)
- vysokých poplatků za aktivní SIM karty (prohibitivní pro nejlevnější tarify a pro M2M tarify a internet věcí)
- částečně v oblasti vysokých cen volání a SMS, což je i prohibitivní pro ekonomiku a udržitelnost tzv. neomezených tarifů

Jelikož i k výše uvedenému jsou marže nízké, dlouhodobě se neměnící, návratnost investic např. do zisku klienta je v řádu několika let. Poplatky za přenos čísla klienta jsou s ohledem na to zásadně znemožňující soutěž o dodavatele velkoobchodních služeb MVNE/MNO.

Celou situaci podtrhuje několik překotných „krachů“ MVNO, které vždy nějakým způsobem negativně postihnou také zákazníky těchto subjektů, kteří nevhodné podmínky trhu neunesou. Aktuální situace je ještě (zatím) únosná pro subjekty s dalšími činnostmi (VoIP/GSM operátoři jako FAYN, prodejci energií, vydavatelé atp.), nicméně pro ryze specializované MVNO je terminační ve velmi blízké budoucnosti. Toto nevyhnutelně povede ke snížení diverzifikace trhu.

Analýza č. A/8/XX.2015-Y, trhu č. 8 mohla být svým způsobem správná někdy v polovině roku 2014. Nyní, s blížícím se koncem roku 2015 však v žádném případě. Pokud aktuální situaci nemůže ze své podstaty řešit Analýza č. A/8/XX.2015-Y, trhu č. 8, považujeme za nutné otevřít analýzu novou, věnující se nikoli primárně vstupu subjektů na trh, ale již konkurenčnímu prostředí tohoto trhu.

Top