VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/12/XX.2005, kterým se stanoví podmínky a postupy nutné k převodu práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 23 odst. 2 č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy č. OOP/12/XX.2005, kterým se stanoví podmínky a postupy nutné k převodu práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů.

Na základě opatření obecné povahy, kterým se stanoví podmínky a postupy nutné k převodu práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů, provádí Úřad podle § 23 odst. 2 zákona o elektronických komunikací převod práv na jiného podnikatele. Opatření obecné povahy se vztahuje na podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikacích.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 22262/2005-613
odbor správy kmitočtového spektra


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/12/7.2005-6 zde.


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

Ministerstvo informatiky ČR  doručeno dne  6. 6. 2005

T-Mobile Czech Republic a. s.  doručeno dne 8. 6. 2005

Stanoviska a názory

Ach, ta čeština...

22.11.2015 - 15:04 PUDr. Vinetů

Článek 1, odst: (1): tato věta by šla tesat do mramoru, a to jak z hlediska jazykové syntaxe, tak z hlediska obsahu. V podstatě opakuje preambuli opatření (odvolávku na příslušné ustanovení zákona) a navíc stalem "připravení zajištění provedení...".Článek 2, odst. (1) písm. a): "Nabyvatel prokazuje, že podmínky SPLNIL", což je ale v logickém rozporu s článkem 3, odst. (1) písm d): "Nabyvatel ... neprokázal, že podmínky MŮŽE SPLNIT".

Top