VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/XX.2005, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 17 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy č. OOP/13/XX.2005, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

Údaje, jejichž rozsah je stanoven opatřením obecné povahy, jsou uvedeny v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nebo slouží pro potřeby plánování využití a posouzení vzájemné kompatibility kmitočtů využívaných jednotlivými radiokomunikačními službami. V návaznosti na mezinárodní dohody a specifické podmínky týkající se využití rádiových kmitočtů je rozsah údajů pro jednotlivé radiokomunikační služby stanoven odlišně.
Opatření obecné povahy se vztahuje na žadatele o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 21. května 2005. Lhůta pro podávání připomínek byla zkrácena na základě § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích a to z důvodu, že podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů musí obsahovat údaje, jejichž rozsah je stanoven opatřením obecné povahy. Aby Úřad mohl dodržet lhůty pro udělení individuálního oprávnění stanovené zákonem o elektronických komunikacích, musí být předmětné opatření vydáno v co nejkratším termínu.

ČTÚ č.j. 21681/2005-613
odbor správy kmitočtového spektra


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1 zde.


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

ČAT doručeno dne 19. 5. 2005

APVTS  doručeno dne 20. 5. 2005

Ministerstvo informatiky ČR  doručeno dne 20. 5. 2005

Český radioklub  doručeno dne 23. 5. 2005

Stanoviska a názory

Vypuštění bodů 2 a 3 - Článek 2 odstavec (8)

22.11.2015 - 15:04 Pavel Junek
Společnost: Radioklub OK1KEI

Zdůvodnění:Vzhledem k tomu, že národní administrátor v případě radioamatérské komunikační služby nepřiděluje kmitočty, ale pouze vydává povolení pro užívání těchto kmitočtů (ty přiděluje ITU prostřednictvím WRC), měla by stačit v žádosti pro vydání tohoto povolení adresa držitele povolení, neb není pro národního administrátora nutná znalost boů 2 a 3 - cituji:2. zeměpisné souřadnice stanoviště v systému WGS 84 (přesností na 1 vteřinu),3. nadmořská výška stanoviště (s přesností na 10 m)konec citace. Údaje požadované v těchto bodech nebyly dosud v žádostech pro vydání povolení požadovány. Tato ustanovení se týká cca 5500 - 6000 držitelů oprávnění.Děkuji.

ad souradnice stanoviste

22.11.2015 - 15:04 Zdenek Sebek

>Údaje požadované v žádosti o rádiové kmitočty využívané>v radioamatérské službě:>a)u klubových stanic a stanic jednotlivců:>2.zeměpisné souřadnice stanoviště v systému WGS 84 (přesností na>1 vteřinu),>3.nadmořská výška stanoviště (s přesností na 10 m),Domnivam se, ze toto je do znacne miry nesmysl, mimo jine i proto, ze tyto stanice mohou (napr. v zavodech) pracovat i z jinych stanovist nez maji zapsano v povolovaci listine a to bez doplneni znacky o /p. Tudiz zde vyzadovane udaje jsou v takovem pripade irelevantni.

body 2 a 3 - Článek 2 odstavec (8)

22.11.2015 - 15:04 Antonín Malecký

Pro zjisteni presne polohy jsou potreba specialni pristroje (GPS) nebo pomucky (presna mapa) ktere nejsou beznou vybavou radioamaterske stanice. Doporucuji uvedene body z ustanoveni vypustit

Tabulky požadovaných údajů

22.11.2015 - 15:04 PUDr. Vinetů

Nebylo by výhodnější a pro zpracování na ČTÚ asi i jednodušší zavést opět tabulky požadovaných údajů, jako tomu bylo za účinnosti zákona č. 151/2000 Sb., místo tohoto mnohoslovného popisu požadovaného?

body 2 a 3 - článek 2,odst.8

22.11.2015 - 15:04 Jaroslav Klíma

Vyjadřuji souhlasné stanovisko s předcházejícími připomínkami.Pro radioamatérskou službu musí býtdostatečné uvedení adresy stálého stanoviště vysílacístanice,která však může být používána z přechodnéhoči mobilního stanoviště.Požadavek v bodech 2 a 3 jevznesen z důvodů naprosté neznalosti radioamatérskéhosportu a je naprosto nadbytečný.

Souhlasím

22.11.2015 - 15:04 ok1ule ULE

s výše uvedenými příspěvky! Leoš OK1ULE.

Připomínky

22.11.2015 - 15:04 Leo Janáček

Jako osoba dotčená dle &#„Pravidla ČTÚ pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě&#“ vznáším připomínku k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/XX.2005.Navrhuji bez náhrady vypustit následující body: Článek 2 , (8) , a) , 2. Článek 2 , (8) , a) , 3.Odůvodnění připomínek:Stanice radioamatérské služby není jak je to obvyklé u jiných služeb tvořena pouze jedním zařízením, ale jde mnohdy soubor mnoha zařízení i anténních systémů, jejichž parametry, množství a vzájemné propojení (např. použití různých anténních systémů k jednomu vysílači) se neustále mění. Proto je v některých případech nemožné stanovit přesnou polohu v uvedeném systému s požadovanou přesností a to zvláště u výškového údaje. Např. jak má stanovit výšku stanoviště radioamatér bydlící v několikapatrovém domě v případě, že má jednu anténu na střeše ve výšce např. 30m, další anténu za oknem ve výšce 10m, občas pracuje s přenosnou radiostanicí z dílny ve sklepě a krátkovlnnou anténu má nataženou ze střechy budovy k protější budově o poloviční výšce. Stanoviště stanice je jednoznačně dáno adresou, kterou lze vyhledat v databázi adres. Zjištění údajů pomocí GPS navíc mnohým radioamatérům zkomplikuje podání žádosti bez výrazného užitku pro úřad.Leo Janáček, Frýdecká 170/65, 739 32 Vratimov

OOP/13/XX.2005

22.11.2015 - 15:04 Lubor Kovařík
Společnost: živnostník

Připomínka k bodům :a)2. územně vymezená....- údaj se mi zdá nadbytečný pokud jsou požadovány i pohyblivá zařízení nebo nepohyblivé terminály - u sítě s více kmitočty je uvést stručně tento údaj skoro nemožné, měla by podle mne být možnost uvést v této rubrice odkaz na pohyblivá zařízení nebo terminályb)14. - asi jen upsání, místo "a azimut antény" má být podle mne asi uvedeno např. "a azimut této výšky.Dále v navrhovaných údajích trochu postrádám graf efektivních výšek, který podle mne také popisuje vlastnosti pevné stanice, a především kmitočtové schéma, bez kterého v některých složitějších případech lze funkci sítě jen obtížně pochopit. Poslední připomínka se týká podkladů pro zpoplatnění, u obsluhovaných oblastí bych předpokládal dokladování skutečnosti, že v této oblasti jsou umístěny i spolupracující pevně umístěné stanice nějakou mapkou. Stejně bych u rozsáhlejších sítí předpokládal požadavek na nějakou sumarizaci pevně umístěných stanic podle vysílaných kmitočtů a výkonu, ten kdo žádost zpracovává, stejně musí tyto údaje zjistit, protože žadatele zajímají budoucí poplatky na prvním místě.Děkuji za zvážení mých připomínek.

OOP/13/XX.2005

22.11.2015 - 15:04 Jindřich Vavruška

Jako osoba dotčená dle "Pravidla ČTÚ pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě" vznáším připomínku k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/XX.2005. Navrhuji, aby se toto opatření vůbec nevztahovalo na stanice amatérské radiokomunikační služby.Zdůvodnění:Stanice amatérské radiokomunikační služby (ARS) slouží k experimentování a sebevzdělávání. Pravidla provozu těchto stanic jsou podrobně stanovena vyhláškou č. 156/2005 Sb., včetně maximálních povolených výkonů a tabulky kmitočtů. Z tohoto důvodu je zbytečné do žádosti uvádět údaje dle čl. 2, odst. (1) písmeno b) 9.-15.Všechny kmitočty používané ARS jsou zásadně užívány jako sdílené, což vyplývá z charakteru ARS, navazování spojení mezi stanicemi ARS navzájem, a to samozřejmě i s jinými stanicemi ARS v zahraničí. Z tohoto důvodu je uvádění údajů požadovaných v čl. 2, odst. (1), písm. b) 1. a 7.Druhy modulace používané stanicemi ARS z principu této služby (experimentování a sebevzdělávání) nemohou být omezeny, existuje pouze požadavek, aby zprávy přenášené stanicemi ARS byly přenášeny nešifrovaně, tedy v otevřené řeči nebo s použitím veřejně známých zkratek a kódů. Dále pro provozování stanic ARS je povoleno používat vysílací a přijímací zařízení vlastní konstrukce nebo zařízení experimentální. Z toho důvodu je bezpředmětné uvádět údaje požadované v čl. 2, odst. (1) písm. b) 1. a 2.Dále, podstatnou náležitostí žádosti o individuální oprávnění k využívání kmitočtů pro ARS je adresa trvalého bydliště žadatele a adresa trvalého stanoviště stanice. Avšak i přesto je povoleno provozovat stanice amatérské rádiokomunkační služby dle výše uvedené vyhlášky kdekoliv na území České republiky a dokonce i mimo území ČR, z území států, které přistoupily k doporučení CEPT T/R 61-01. Z těchto důvodů je zcela bezpředmětné pro stanice ARS uvádět údaje požadované v čl. 2, odst. (1) písmeno b) 4., 5. a 6.Výše uvedené připomínky se vztahují obdobně na všechny údaje požadované dle čl. 2, odst. (1), písmena a) a c).SHRNUTÍ:Z výše uvedených důvodů pro žadatele o vydání individuálního oprávnění k využívání kmitočtů pro amatérskou radiokomunikační službu údaje požadované dle tohoto předpisu postrádají smyslu.Jindřich Vavruška (OK1FOU), Vašátkova 1007, 198 00 Praha 9 - Černý Most

připomínka k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/XX.2005

22.11.2015 - 15:04 Alexandr Kobranov, OK1DST

Vzhledem k charakteru ARS, kdy se nejedna o fixni smerove ci vsesmerove spoje a trvale instalovanym zarizenim a kdy naopak se predpoklada experimentovani s ant. systemy i provoz zarizeni z ruznych stanovist a ani nikde neni stanovena povinnost takovouto fixni instalaci provadet a evidovat, nemaji smysl zadne udaje spojene s nahodnou polohou stanoviste operatora a vysilaciho zarizeni ARS. Z výše uvedených důvodů pro žadatele o vydání individuálního oprávnění k využívání kmitočtů pro amatérskou radiokomunikační službu údaje požadované dle tohoto předpisu postrádají smyslu. S pozdravemA. Kobranov, OK1DST

VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné pov...

22.11.2015 - 15:04 Milan Gütter

Pro radioamatérskou službu musí dostačovat uvedení adresy. Koordináty a nadmořskou výšku ať uvádí profesionální služby, které se také na základě těchto údajů zpoplatňují. Povaha radioamatérské činosti je experimentální vysílání včetně provozu z přechodných stanovišť a mobilního provozu. Požadavek na uvádění koordinátů tak vlastně nelze splnit.

body 2 a 3 - Článek 2 odstavec (8)

22.11.2015 - 15:04 OK2TRV Vágner

Zařazení těchto bodů považuji za čistý úřední formalismus, který povede pouze k formálnímu oznamování a shromažďování nepřesných a nekontrolovatelných a tedy zbytečných údajů. Navrhuji vypustit.

VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné pov...

22.11.2015 - 15:04 Milan Pelech

Ano souhlasím s kolegy i přesto, že jsem schopen dodat přesné souřadnice a nadmořskou výšku. Problém je totiž v tom, že tyto podklady mohu jako jeden z mála radioamatérů dodat, ovšem musel bych k tomu využít software pro RF plaining v ceně stovek tisíc Kč a GPS svého zaměstnavatele a nebo zakoupit přesné mapové podklady ze kterých požadované údaje odečtu. Obávám se proto, že většina operátorů ARS bude mít s tímto dost velký problém a považuji požadavek úřadu na dodání přesných údajů polohy a nadmořské výšky za kontraproduktivní a neodpovídající povaze ARS.S pozdravemMilan Pelech, OK1VWK

VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné pov...

22.11.2015 - 15:04 Karel Juliš, OK1UHU

Rovněž se připojuji k požadavku toto ustanovení pro ARS vypustit a nahradit informací o adrese trvalého bydliště držitele povolení, a to z následujících důvodů:- v řadě případů je amatérská radiostanice provozována z několika přechodných stanovišť, případně pohyblivě. Geografická poloha "domácího QTH" tak postrádá smyslu ve světle stavu, kdy tato přechodná stanoviště registrována být nemusí.- existuje řada případů, kdy operátor ze svého domácího QTH nevysílá vůbec (špatná poloha pro VKV provoz, problémy s instalací antény či EMC). Zde je uvedení geograficé lokace bydliště operátora již naprostou absurdností.- u ARS jde, v případě potřeby, především o kontrolní a odrušovací činnost, je tedy velmi vhodné uvedení kontaktní adresy, podle které se bydliště oprátora vyhledává podstatně pohodlněji, než z geografických souřadnic.Přijatelným řešením tak vidím použití poštovní adresy v případě trvalého QTH v intravilánu, geografických souřadnic v případě trvalého QTH v extravilánu. Uvádění nadmořské výšky antenního systému (nutné pro výpočet radiového horizontu při koordinaci) nepovažuji za účelné v žádném případě, vzhledem k tomu, že využití amatérských pásem není tímto způsobem ze strany ČTÚ koordinováno a takováto koordinace ani charakteru ARS neodpovídá.S pozdraveming. Karel Juliš, OK1UHU

body 2 a 3 , článek 2 odst. 8

22.11.2015 - 15:04 Stanislav Stropek, OK1HCD

Vzhledem k tomu,že radioamatéři často s antenami laborují, zkouší různé sestavy,velikosti, mění sejak nadmořská výška, tak i souřadnicová poloha. Proto jsou body 2 a 3 čl.2 pro ARS nesmyslné.

RE: VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné...

22.11.2015 - 15:04 Julius Reitmayer, OK1NE

Navrhuji zrušit pro stanice amatérské radiové služby (ARS) povinnost udávat přesnou 3D polohu anténních systémů jako bezpředmětnou.A - ROZBORDůvody pro sdělení údajů o poloze anténního systému mohou být dva:1. Koordinace frekvencíPro tuto činnost jsou ovšem potřebné nejen údaje o poloze antény, ale i vyzařovací diagram a výkon na svorkách antény ve vztahu k použité frekvenci. Stanice amatérské radiové služby (ARS) však nepoužívají jednoho přiděleného kmitočtu, nýbrž vysílají na libovolném kmitočtu v uvnitř přidělených pásem. Přitom národní administrátor (ČTÚ) však tato pásma nepřiděluje, pouze vydává povolení pro jejich užívání; pásma přiděluje ITU prostřednictvím WRC. ČTÚ rovněž neřeší případné vzájemné rušení mezi jednotlivými stanicemi ARS, které uvnitř přidělených pásem vysílají. Proto je zcela zbytečné uvádět přesné 3D souřadnice anténních systémů stanic ARS. Pro lokalizaci stanice ARS jako možného zdroje rušení naprosto postačuje identifikace nemovitosti (ve většině případů pomocí poštovní adresy), z níž stanice vysílá.2. Kolize s ochrannými pásmyV praxi může dojít ke kolizi umístění stanice ARS s existujícím nebo plánovaným ochranným pásmem. V naprosté většině případů pro zjištění, zda se anténní systém nachází uvniř ochranného pásma postačuje opět identifikace nemovitosti, z níž stanice vysílá. ČTÚ je součástí státní správy. Státní správa provozuje katastr nemovitostí a má tedy možnost si snadno sama u sebe zjistit, zda se uvedená nemovitost nachází uvnitř ochranného pásma. Pouze v několika výjimečných případech by mohlo dojít k tomu, že hranice ochranného pásma protíná nemovitost v níž je umístěna stanice ARS - v těchto ojedinělých případech by bylo ovšem daleko užitečnější provést místní řízení (a hlavně radioelektrická měření), protože určení polohy s přesností na 1" stejně nemusí být dostatečné. Odhaduji, že toto by se mohlo týkat nejvýše několika desítek případů.B - ZÁVĚR:Zdůvodnění:a) Základnní zdůvodnění bezpředmětnosti poskytování požadovaných údajů provozovateli stanic ARS je implicitně obsažen již v samotném textu sdělení ČTÚ č.j. 21681/2005-613. Cituji "Údaje, jejichž rozsah je stanoven opatřením obecné povahy, jsou uvedeny v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nebo slouží pro potřeby plánování využití a posouzení vzájemné kompatibility kmitočtů využívaných jednotlivými radiokomunikačními službami. V návaznosti na mezinárodní dohody a specifické podmínky týkající se využití rádiových kmitočtů je rozsah údajů pro jednotlivé radiokomunikační služby stanoven odlišně." ČTÚ nepřiděluje kmitočty pro stanice ARS a neposuzuje kompatibilitu kmitočtů ARS s kmitočty jiných služeb - to je učiněno rozhodnutím ITU. Proto tedy ČTÚ tyto údaje od stanic ARS nepotřebuje.b) Většina stanic ARS používá více než jednu anténu, obvyklý počet se pohybuje mezi 5 až 10. ČTÚ by tedy musel udržovat databázi cca dvaceti až padesáti tisíc údajů, z nichž by ve skutečnosti potřeboval jenom několik desítek. Jestliže odhadnu, že pořízení jednoho záznamu do databáze a jeho následná kontrola může trvat cca 3 minuty, pak se jedná o cca 1000 až 2500 hodin, které by museli zaměstnanci ČTÚ odpracovat a daňoví poplatníci zaplatit, přitom v praxi by byl ve skutečnosti využit jen nepatrný zlomek z této vykonané práce.c) V uplynulých 75 letech, tj. za období, kdy byl a je v ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR povolen provoz stanic ARS není znám jediný případ, kdy by národní administrátor takové údaje od stanic ARS požadoval, z čehož lze usuzovat, že se bez nich dosud obešel. Není mi znám důvod, proč by se bez nich (až na skutečně výjimečné případy uvedené výše) nemohl obejít i nadále.Uvedené důvody jasně potvrzují oprávněnost mého návrhu, uvedeného v záhlaví příspěvku.S pozdravemIng. Julius Reitmayer, OK1NEU Zámečku 934530 03 Pardubice

RE: VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné...

22.11.2015 - 15:04 Stanislav Veit, OK1AU

Připojuji se ke svým kolegům, kteří výše popsali daný problém, a souhlasím, aby byly tyto body vypuštěny. ARS je o experimentování. S pozdravem Stanislav Veit, OK1AU, Lysá nad Labem

OOP/13/XX.2005

22.11.2015 - 15:04 Miloslav Hakr
Společnost: OK1VUM

Amatérská rádiová služba je definována jako experimentální, sloužící k sebevzdělávání a jako takovou ji nelze omezovat požadavky typu oznámit souřadnice a nadm. výšku anténního systému, neboť radioamatérské zařízení je v neustálém vývoji. Chápu snahu státní administrativy, která patrně souvisí se systémem automatického monitorování kmitočtového spektra, ale volba typu, umístění a výšky anténního systému je a vždy byla v kompetenci držitele povolení a od této svobody nelze ustoupit, neboť by zásadním způsobem měnila povahu radioamatérské služby.

doplnění připomínky

22.11.2015 - 15:04 A. Kobranov, OK1DST

Za zcela zásadní připomínku lze zcela jistě považovat i samotný fakt, že stanice ARS NEŽÁDAJÍ o žádne kmitočty ČTÚ.Tedy ustanoveni, které začíná, cituji:"Údaje požadované v žádosti o rádiové kmitočty využívané v radioamatérské službě"není relavantní samo o sobě, neboť o žádné kmitočty se nežádá, ty jsou ARS alokovány rozhodnutím ITU. Tedy nemá ani smysl s takovouto "žádostí" spojovat požadavky na souřadnice, protože takováto "žádost o rádiové kmitočty" nemá smysl. Kmitočty ARS ČTU nepřiděluje.S pozdravem, A. Kobranov, OK1DST

Jaký bude výsledek?

22.11.2015 - 15:04 V. Petržílka

Nedá se očekávat, že laická radioamatérská veřejnost bude schopna beze zbytku splnit výše uvedené požadavky. Výsledkem bude jenom přesná databáze zcela nepřesných souřadnic, pořízená sice s poměrně vysokými náklady, ale v praxi víceméně nepoužitelná. Pokud ČTÚ tyto údaje skutečně k něčemu potřebuje (o čemž pochybuji, protože v tom případě by je na radioamatérech vyžadovaly i jiné národní telekomunikační autority), bylo by užitečnější tyto údaje pořídit centrálně přepočtem z adres příslušných držitelů povolení.

VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné pov...

22.11.2015 - 15:04 Milan Ruský
Společnost: OK1MR

Souhlasím s vypuštěním sporných částí návrhu v otázkáchpřesného určení QTH podle souřadnic, je to jen pokusadministrativním opatřením přidat nesmyslnou prácižadatelům a úředníkům - informace o nadmořské výšce a přesných souřadnicích nemá žádný přínos pro nikoho, ani pro úřad, ani pro praktické použití.

K NÁVRHu opatření obecné povahy č. OOP/13/XX.2005

22.11.2015 - 15:04 Ing. František Janda, OK1HH

K (8) - Údaje požadované v žádosti o rádiové kmitočty využívané v radioamatérské službě, body 2. a 3., lze namítnout následující:Běžnou výbavou ARS nelze ani přesné zeměpisné souřadnice stanoviště v systému WGS 84, ani přesnou nadmořskou výšku stanoviště zjistit a není mi známo, že by podobný požadavek vůči ARS uplatňovaly úřady jiných států. V praxi pochybuji o praktickém významu jejich uvádění, včetně případné kontroly provozu ARS. Proto navrhuji tyto dva body z návrhu vyjmout.Pokud by se přece jen ony dva body do opatření dostaly, navrhuji doplnit je dalším ustanovením, které bude ukládat orgánu státní správy na požádání a bezplatně předmětné údaje v rámci vyřizování žádosti zjistit.A podstatná připomínka závěrem: žádost o povolení provozu ARS (s příp. výjimkou neobsluhovaných stanic) NENÍ žádostí o rádiové kmitočty, jak je formulováno v (8).

RE: VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné...

22.11.2015 - 15:04 Petr Vozdecký
Společnost: OK2VOP

Podporuji návrh na vypuštění bodů 2 a 3 - Článek 2 odstavec (8) jako povinné údaje pro oprávněné uživatele ARS. Amatérská rádiová služba je definována jako experimentální, sloužící k sebevzdělávání a jako takovou ji nelze omezovat požadavky typu oznámit souřadnice a nadm. výšku anténního systému, neboť radioamatérské zařízení je v neustálém vývoji. Volba typu, umístění a výšky anténního systému je a vždy byla v kompetenci držitele povolení ARS a od této svobody nelze ustoupit, neboť by zásadním způsobem měnila povahu radioamatérské služby. Petr Vozdecký, OK2VOP, Voříškova 10, BRNO

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/XX.2005

22.11.2015 - 15:04 Ladislav Bohadlo

Amatérská rádiová služba slouží k experimentování a sebevzdělávání, je provozována z přechodných i pohyblivých stanovišť. Z těchto důvodů jakékoliv hlášení souřadnic a nadm. výšky ant. systému na stanovišti uvedeném v povolení nemá žádný, ale opravdu žádný význam.Takže se připojuji k ostatních diskutujích a požaduji VYPUŠTĚNÍ bodů 2. a 3. pro oprávněné uživatele ARS. Ladislav Bohadlo, OK1DCF, Jugoslávská 1540, 54701 Náchod

Souřadnice a výška-

22.11.2015 - 15:04 Petr HORÁK

jsou údaje vyžadované u povolování radiových sítí uživatelů, kteří použivají radiostanice k práci a od nichž ČTÚ vybírá poplatek za užití kmitočtů. Zpoplatňování je podle nových pravidel a jeho výše je stanovena nyní podle plochy pokrytí. Na rozdíl od služeb, které si povolené kmitočty zaplatili a ČTÚ přidělené kmitočty v rámci republiky i zahraničí koordinuje a tudíž garantuje jejich nerušený provoz, u radioamatérské služby se za použití kmitočtů neplatí a nepředpokládá se, že by provozem docházelo ke konfliktům a rušení, není dle mého názoru nutné pro vystavení povolení tyto parametry uvádět. Myslím,že se jedná jen o zjednodušení práce pracovníků ČTÚ.

připomínky k návrhu OOP/13/XX.2005

22.11.2015 - 15:04 Roman Vrba
Společnost: OK1DEU

Připojuji se k žádosti o vypuštění bodu 2. a 3. článek 2odst. /8/. Z podstaty ARS se okamžité umístění stanice může měnit / portable, mobil/ a uvedené údaje jsou nadbytečnéa neopodstatněné. Komplikovalo by to činnost všem radioamatérům - vysílačům.

připomínky k návrhu OOP/13/XX.2005

22.11.2015 - 15:04 Milan Prouza

Na základě kterého předpisu požaduje ČTU implementaci CEPT T/R 25-08 pro ARS? V tomto předpisu je jednoznačně uvedeno, že se vztahují pro PPS. ARS je veřejná, experimentální, nezisková a celosvětově povolená služba, jejíž působnost není omezena na území jednotlivých států. Takže zjišťování údajů nutných pro koordinaci je naprosto nesmyslné. Podle CEPT T/R 61-01 i CEPT T/R 61-02 se nejedná o údaje potřebné pro povolení stanice ARS a to jak obsluhované, tak neobsluhované. Proto žádám o vypuštění již několikrát uvedených bodů navrhovaného předpisu.

připomínky k návrhu OOP/13/XX.2005

22.11.2015 - 15:04 Oldřich Ing.Vaculovič
Společnost: RA

Doporučuji vypustit tyto body. Důvody uvedeny v před. příspěvcích.

přepočet z adres

22.11.2015 - 15:04 Václav Vávra

Obávám se, že přepočet z adres by se také minul účinkem. Řada amatéru nemá své anténní systémy vůbec vybudovány na adrese trvalého bydliště, ale pouze jinde. Pak v tom bude akorát zmatek.

Připomínky

22.11.2015 - 15:04 Kryštof Janda

K (8) - Údaje požadované v žádosti o rádiové kmitočty využívané v radioamatérské službě, body 2. a 3., lze namítnout následující: Běžnou výbavou ARS nelze ani přesné zeměpisné souřadnice stanoviště v systému WGS 84, ani přesnou nadmořskou výšku stanoviště zjistit a není mi známo, že by podobný požadavek vůči ARS uplatňovaly úřady jiných států. V praxi pochybuji o praktickém významu jejich uvádění, včetně případné kontroly provozu ARS. Proto navrhuji tyto dva body z návrhu vyjmout. Pokud by se přece jen ony dva body do opatření dostaly, navrhuji doplnit je dalším ustanovením, které bude ukládat orgánu státní správy na požádání a bezplatně předmětné údaje v rámci vyřizování žádosti zjistit. A podstatná připomínka závěrem: žádost o povolení provozu ARS (s příp.oholením vousů mého hloupého ega, toliko ing.F.Janda )

pripominky

22.11.2015 - 15:04 josef zabavik
Společnost: ok1es

drahy nadrizeny organe pozadovat po radioamaterech zverejnovat pri vydavani koncese nadmorskou vysku a presne souradnice se mu jevi hlavne pro pokrocilejsi cleny jako naprosto nesmyslny pozadavek. pokud vim tento pozadavek je potreba uvadet pri zadosti o prideleni profesionalniho kmitoctu kde se od toho odvijicena ale v pripade radioamateru kteri o kmitocet zadat nemusi se mi tento fakt jevi jako nadbytecny. dekuji.j.z.

Připomínky, připomínky, připomínky....

22.11.2015 - 15:04 PUDr. Vinetů

Kolik tak těch amatérů v Česku vlastně je? Už se tady vymáčkli všichni, nebo někdo to ještě nestihl? Líbí se mi, že někteří amatérští právníci nelení a obětují spoustu času a aktivity na sestavení rádoby fundovaného rozboru, proč by si ČTÚ měl trhnout nohou a nechtít po amatérech blbosti. Ano, požadavek na přesné souřadnice a nadmořskou výšku je vzhledem k povaze amatérské služby a k povaze amatérů zřejmě zbytečný, i když vzlyky o tom, jak je pro amatéra naprosto nemožné něco takového vůbec zjistit, mi připadají přemrštěné. Ale proč proboha o tom nestačí napsat dvakrát, proč o tom musí psát všichni???!!! To chcete zahltit Úřad výrobou tabulek vypořádání připomínek, kde ke všem těmto připomínkám napíše padesákrát, stokrát, tisíckrát totéž - že se vyhovuje (pravděpodobně)?

koef K4 poplatku A2).

22.11.2015 - 15:04 Břetislav Wurzel
Společnost: RACOM

Ve formuláři C je předepsáno uvedení hodnoty max vyzářeného výkonu v dBW, škála v návrhu je ve Wattech. Přepočet přes logaritmus nebo záměna jednotek mohou vést k omylům. Doporučuji sjednocení jednotek v dokumentech se vzájemnou vazbou. Podobně je to u koef K3, kde je ale numerická hodnota stejná (10W = 10 dBW). Pro úplnost doporučuji uvést obě jednotky. Je to už např. u koef. K9 poplatku B).

Top