VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/5/XX.2005, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 47 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy č. OOP/5/XX.2005, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby.

Účelem předkládaného opatření je stanovit obsah, formu a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby, které jsou uloženy poskytovateli univerzální služby vyhláškou č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot. Úřad je podle § 47 odst. 3 zákona oprávněn vydat toto opatření tak, aby koncoví uživatelé měli přístup k úplným, srovnatelným a přehledným údajům.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 18921/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


V průběhu veřejné konzultace nebyly zaslány žádné připomínky.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/5/07.2005-8 zde.

Top